Bristande likvärdighet i svensk skola är ett växande problem. Det rapporteras från olika håll, bland annat i Skolverkets lägesbedömning 2020 och i Skolinspektionens kvalitetsgranskning från 2021 Långvarigt låga kunskapsresultat. Utöver stora skillnader mellan skolor finns även en grupp skolor som haft mycket låga kunskapsresultat under lång tid, vilket naturligtvis påverkar elevernas framtida möjligheter vad gäller studier, arbete och hälsa. I utredningen En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) framhålls dessutom att svenska skolor internationellt sett är medelmåttiga när det gäller att kompensera för elevernas socioekonomiska förutsättningar.

Ändå kämpar många skolor för att vända trenden, bibehålla eller till och med öka kunskapsresultaten. Några är riktigt framgångsrika och lyckas göra en så kallad turnaround. Vad är det dessa skolor gör? Hur vänder man resultatutvecklingen till det positiva och vilken betydelse får det för eleverna på dessa skolor?

Det vill Ifous undersöka i ett kommande analysprojekt med syftet att synliggöra vad som är specifikt för ledarskapet, undervisningen och elevernas skolgång i dessa skolor. Syftet är också att ta fram råd och vägledning för andra skolor som ännu inte kommit så lång i en turnaround-process.

Analysen kommer att genomföras av docent Åsa Hirsh och lektor Anette Jahnke som båda är verksamma vid Göteborgs universitet och har erfarenhet av liknande studier. Arbetet kommer att pågå under två år och innefatta intervjuer med rektorer, lärare och elever i grundskolor i utsatta områden som visat på förbättrade resultat under minst en treårsperiod. Analysprojektet ska resultera i en rapport som:

  • identifierar faktorer i organisation, metoder och förhållningssätt som visat ge goda resultat för elevernas kunskapsutveckling,
  • ger konkret stöd och vägledning i skolors arbete med att höja kunskapsresultaten,
  • ger förslag på områden för fördjupade vetenskapliga studier.

 

Ifous söker nu huvudmän som vill vara med och finansiera analysprojektet och därmed bidra till att kunskap tas fram inom detta viktiga område. Vi söker dialog i genomförandet av analysen och hjälp med finansieringen. Ett finansiellt bidrag föreslås ligga inom spannet 75 000 – 300 000 kr per huvudman, beroende på huvudmannens storlek och hur många som är med och finansierar.

 

För mer information och anmälan, kontakta Karin Hermansson, FoU-ansvarig Ifous karin.hermansson@ifous.se.