Ny intervju: Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet, om riskerna med exkludering

Senast uppdaterad 2024-02-20

Kortintervju med Christer Mattsson, forskare och föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, där han reflekterar över konsekvenserna av brist på inkludering.


Forskarintervju: Elisabeth Persson och Lill Langelotz

Senast uppdaterad 2024-02-20

I samband med spridningskonferensen för forsknings- och utvecklingsprogrammet Inkluderande lärmiljöer intervjuades forskarna i programmet, Lill Langelotz och Elisabeth Persson, verksamma vid Högskolan i Borås.

 

 

 


Forskarintervju: Helena Ackesjö och Björn Haglund

Senast uppdaterad 2024-02-20

I samband med kick-offen för forsknings- och utvecklingsprogrammet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag intervjuades forskarna som kommer att arbeta i programmet. Helena Ackesjö, docent och Fil.Dr. i pedagogik vid Linnéuniversitetet, och Björn Haglund, Fil.Dr. och docent i Barn och ungdomsvetenskap vid Högskolan i Gävle, reflekterar över arbetet under de kommande tre åren.

 


Fokus på individ och lärande i förskolans publika dokumentation

Senast uppdaterad 2019-05-16

I förskolans publika dokumentation är barnens lärande i fokus. Mer sällan syns värden kring omsorg eller hur pedagogerna arbetar. Rebecka Lindberg visar i sin licentiatavhandling att förskolans dokumentation ofta lyfter fram en idealbild.

Läs hela intervjun med Rebecka här! 


Forskarintervju: Malin Virtanen

Senast uppdaterad 2019-05-21

Filmad och fotograferad dokumentation har en framträdande plats i förskolan. Men förskollärare reflekterar sällan över hur barnen uppfattar att ständigt bli dokumenterade, visar Malin Virtaten i sin licentiatuppsats som hon skrivit inom ramen för Ifous FoU-program Små barns lärande.

 

 

Läs intervjun med Malin här.


Forskarintervju med Marita Davidsson

Senast uppdaterad 2019-05-21

Marita Davidsson gick upp med sin avhandling Värdeladdade utvärderingar – diskursanalys av förskolors systematiska kvalitetsarbete, den 1 juni 2018, som är skriven inom ramen för FoU-programmet ”Små barns lärande”. Nu finns en fullständig intervju med Marita att läsa här!

Trevlig läsning!


Dokumentation – viktigare för pedagogerna än för barnen

Senast uppdaterad 2019-05-21

Katarina Nilfyr är  licentiat inom ramen för Ifous FoU-program Små barns lärande  och gick upp med sin avhandling Dokumentationssyndromet – En interaktionistisk och socialkritisk studie av förskolans dokumentations- och bedömningspraktik” i början av mars. Nu intervjuas hon om arbetet och tankarna kring sin avhandling.

Läs hela intervjun med Katarina Nilfyr här.

Avhandlingen i sin helhet hittar du här.


Pedagogisk dokumentation ger en tillrättalagd bild

Senast uppdaterad 2019-05-21

Frida Lindroth är den första licentiaten inom ramen för Ifous FoU-program Små barns lärande som gått upp med sin avhandling. I ”Pedagogisk dokumentation – en pseudoverksamhet?”har Lindroth utforskat vad förskolläraren väljer – och väljer bort – i sitt dokumentationsarbete. Hon intervjuas om arbetet med avhandlingen och sina resultat.

 

Läs hela intervjun med Frida Lindroth här.


“Vi är en slags garant för utvecklingsverksamheten”

Senast uppdaterad 2019-05-21

Sedan drygt ett halvår tillbaka är Karin Rönnerman, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, en av
medlemmarna i Ifous vetenskapliga råd. Läs intervjun med henne här.

Du kan läsa mer om Ifous vetenskapliga, där samtliga rådsmedlemmar sitter på eget mandat, här.


Julie Allan: Inkluderande lärmiljöer gör skillnad

Senast uppdaterad 2019-05-21

Julie Allan

Inkludering är något som skolor måste arbeta med varje dag, det finns ingen magisk lösning. Men att ge lärare stöd i arbetet, och att ha förväntningar på eleverna, är faktorer som fungerar. Det menar Julie Allan, forskare vid universitetet i Birmingham.

Läs hela intervjun med henne här.


Forskarintervju: Fokus på fjärr

Senast uppdaterad 2019-05-21

Magnus Rönnholm är gymnasie­lärare i Storumans kommun och fjärrundervisar eleverna på alpina programmet​ i Tärnaby.

Intresset för fjärrundervisning är stort. Ifous forsknings- och utvecklingsprojekt Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever visar att tiden är mogen att flytta fokus från teknik till pedagogik. Här intervjuas de deltagande forskarna Gerd Pettersson och Jörgen From från Umeå universitet om arbetet i programmet.
Läs: Fokus på fjärr.

Den 1 februari webbsändes slutseminariet för FoU-projektet och går att titta på i efterhand. 

Läs även Flippad fysik med fjärrundervisning.

 

 


Forskarintervju: Helena Andersson

Senast uppdaterad 2019-05-16

Den 20 december disputerade Helena Andersson på Malmö universitet. Hennes avhandling Möten där vi blir sedda – En studie om elevers engagemang i skolan baseras på studier genomförda inom ramen för Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer 2012-2015. Avhandlingen visar att känsla av tillhörighet, framtidstro och bra relationer med lärare och kompisar är de viktigaste faktorerna för elevers engagemang i skolan. Helena Anderssons forskning pekar ut att här kan skolan vara en utjämnande faktor utifrån socioekonomisk aspekt.

 

Läs en intervju med Helena Andersson samt hennes avhandling här.


Forskarintervju: Elaine Kotte

Senast uppdaterad 2019-05-21

Elaine Kotte disputerade 8 december vid Malmö universitet med avhandlingen Inkluderande undervisning: lärares uppfattningar om lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett elevinkluderande perspektiv. Läs intervjun med henne och hennes avhandling här.


Forskarintervju: Anette Olin och Åsa Hirsh

Senast uppdaterad 2019-05-21

Inför det kommande FoU-programmet Lärares praktik och profession samtalar Anette Jahnke, process- och projektledare på Ifous, med de forskare som går in i programmet; Anette Olin, docent, Göteborgs universitet, och Åsa Hirsh, lektor, Göteborgs universitet. Diskussionen omfattar bland annat vikten av kollegialt lärande och digital tillgänglighet.

 

Läs mer om FoU-programmet Lärares praktik och profession här.

Länk till Youtube


Forskarintervju: Jan-Eric Gustafsson

Senast uppdaterad 2019-05-16

Att forska kring skolutveckling är det enkla. Det svåra är att implementera forskningen och få det att fungera i stor skala, menar Jan-Eric Gustafsson, ordförande i Skolkommissionen. Nu tar han plats i Ifous vetenskapliga råd.

Läs hela intervjun här.


Forskarintervju: Monika Diehl

Senast uppdaterad 2017-11-06

Entreprenöriellt lärande gör undervisningen både roligare och bättre. Om det är både elever och lärare överens. Men begreppet skaver och arbetssättet krockar med krav på resultat och kunskapskrav, menar Monika Diehl i sin avhandling.

Läs hela intervjun med Monika.


Ifous forskarintervju: Berit Lundgren och Jenny Rosén, Högskolan Dalarna

Senast uppdaterad 2018-02-28

Forskarna Berit Lundgren och Jenny Rosén, Högskolan Dalarna, har genomfört förstudien 15 års forskning om sfi – en överblick och kommer att driva forskningen i FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt i sfi. I intervjun nedan berättar de mer om programmet.

Länk till Youtube

Läs mer om förstudien, det aktuella FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt i sfi och det webbinarium som ägde rum 20 september (finns inspelat och tillgängligt här).


Forskarintervju: Ann-Christin Vallberg Roth

Senast uppdaterad 2017-06-07

Ann-Christine Vallberg Roth är professor i pedagogik vid Malmö högskola och vetenskaplig ledare för Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Undervisning i förskolan. Hon intervjuades i Ifousbilagan nr 1 2017, du hittar hela intervjun här.


Forskarintervju: Lärorikt entreprenörskap men begreppet skaver

Senast uppdaterad 2017-05-02

Entreprenöriellt lärande gör undervisningen både roligare och bättre. Om det är både elever och lärare överens. Men begreppet skaver och arbetssättet krockar med krav på resultat och kunskapskrav, visar Monika Diehls avhandling, ””Måste det här vara som en väckelserörelse?” En studie om (det som kallas) entreprenöriellt lärande i grundskolan, utifrån Basil Bernsteins begreppsapparat”. Monika disputerade 28 april 2017 och är den andra forskaren som gör det inom ramen för Ifous FoU-program Entreprenöriellt lärande.

Intervjun med Monika.

Ett sammandrag från disputationen.

Ifous FoU-program Entreprenöriellt lärande.

 

 


Forskarintervju: Eva-Lena Lindster Norberg

Senast uppdaterad 2017-03-31

Entreprenöriellt lärande fokuserar på företagande och individuella kvaliteter på bekostnad av skolans demokratiska uppdrag. Det menar Eva-Lena Lindster Norberg, som efterlyser tydligare formulering i läroplanen om syftet med entreprenöriellt lärande. Hennes avhandling Hur ska du bli när du blir stor? genomfördes inom ramarna för Ifous FoU-program Entreprenöriellt lärande.

Läs en intervju med Eva Lena.

Läs mer om FoU-programmet Entreprenöriellt lärande.


De sociala relationerna är grunden för pedagogiken

Senast uppdaterad 2016-08-17

Eleven är huvudpersonen i skolan. Men få studier inom utbildningsvetenskap tar upp elevperspektivet. Helena Andersson, doktorand i pedagogik vid Malmö högskola, har studerat elevernas egen upplevelse av lärmiljön, som ett delprojekt i forskningsdelen av Ifous FoU-program ”Inkluderande lärmiljöer”.

 Intervju med Helena Andersson


Intervju med Magnus Erlandsson, Inkluderande lärmiljöer

Senast uppdaterad 2016-08-17

En av Magnus Erlandssons viktigaste slutsatser utifrån sin forskningsstudie inom ramen för Ifous FoU-program Inkluderande lärmilöjer är att skolledare måste ha en klar bild över vilka normer som råder i organisationen – och vilka av dem man bör fokusera på för att förändra praktiken och uppnå inkluderande lärmiljöer.

 Läs intervjun!


Intervju med Eva Leffler, Entreprenöriellt lärande

Senast uppdaterad 2016-08-17

Hur tänkte vi tidigare i processen? En intervju med Eva Leffler från april 2014 med fokus på vad som hände just då i FoU-programmet Entreprenöriellt lärande.
Eva Leffler är universitetslektor vid pedagogiska institutionen vid Umeå universitet och forskningsledare för Ifous FoU-program Entreprenöriellt

 Intervjun på YouTube


Inger Fält berättar om Små barns lärande

Senast uppdaterad 2016-08-17

Inger Fält, Linnéuniversitetet, berättar om om Ifous forsknings- och utvecklingsprogram ”Små barns lärande”, samt om processen kring programmet. FoU-programmet drog igång under våren 2013 och syftar till att utveckla modeller för utvärdering och dokumentation för lärande i förskolan.

 Intervjun på YouTube


Forskarintervju: Linda Palla

Senast uppdaterad 2016-10-14

Linda Palla,doktor i pedagogisk och forskare från Malmö högskola, är en del av Ifous FoU-program Undervisning i förskolan. Hon intervjuades om programmet under programmets kick-off 17-18 mars i Stockholm. Se hela intervjun med henne på Ifous officiella YouTube-kanal.

 Se intervjun med Linda Palla här!