Syftet med FoU-programmet var att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. Lärare i förskolan, dvs. förskollärare, ges möjlighet att utveckla sin undervisning genom kollegialt FoU-arbete i samverkan med forskning.

Den 22 april 2021 hölls ett digitalt spridningsseminarium om resultaten från programmet att hållas. Läs mer om spridningskonferensen En förskola i takt med tiden. och vad den innehöll.

Samma dag släpptes programmets slutrapport Flerstämmig undervisning i förskolan – En förskola i takt med tiden, där arbetet samt en sammanfattning av forskarresultaten presenteras. Forskarna presenterade sitt arbete under konferensen och den filmen finns att se här. 

I november 2021 publicerades även forskargruppens slutrapport Flerstämmig didaktisk modellering.

En utvärdering av FoU-programmet, genomfört av Emerga, finns här.

 

Vad skulle programmet leda till?

Den övergripande målsättningen för programmet, som pågick från vårterminen 2018 till sommaren 2021, var att utveckla kunskap och förhållningssätt om undervisning i förskolan för att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar till lärande.

För förskollärare:

 • Förskollärare identifierar sig som lärare i förskolan och i sin lärarroll vidareutvecklar sin undervisning för att öka lärandet hos barnen.
 • Ökad kunskap om och tillämpning av medvetna metodiska/didaktiska arbetssätt i (ämnes)undervisningen för att gynna varje enskilt barns utveckling och lärande.

För förskolan:

 • Det finns upparbetade samarbetsformer bland förskollärare och arbetslag i syfte att utveckla undervisningen
 • Hela organisationen arbetar med frågor kring vad som karaktäriserar undervisning i förskolan, ökar sin medvetenhet om det (ämnes)didaktiska innehållet och dess upplägg i denna skolform.
 • De medverkande utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt i sin praktik och utarbetar verktyg för att de kollegiala lärprocesserna ska bli varaktiga.
 • Genom forskningsinsatser ökar kunskapen om undervisning och lärande i förskolan.

För förvaltnings/huvudmannanivå:

 • Ökad kunskap om på vilket sätt undervisning i förskolan bidrar till barns utveckling och lärande.
 • De medverkande huvudmännen stödjer och främjar förskollärarnas undervisningsuppdrag.
 • De medverkande huvudmännen ger kollegiala lärprocesser större utrymme.
 • De medverkande huvudmännens skapar strukturer och incitament för att möjliggöra fortsatt utveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

..

Vilka var med?

 I programmet medverkade cirka 275 förskollärare, förskolechefer och förvaltningsledare från åtta skolhuvudmän: 

 • Eslövs kommun
 • Enskede/Årsta/Vantörs SDF
 • Jönköpings kommun
 • Katrineholms kommun
 • Skurups kommun
 • Staffanstorps kommun
 • Vallentuna kommun
 • Örebro kommun

För forskningsinsatsen svarade Malmö universitet.

..

Vad hände i programmet?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklings­grupperna, som består av lärare och skolledare.

 

Publikationer

Vetenskapliga rapporter

Vallberg Roth, A.-C., Aasa, Sverker, Ekberg, J-E, Holmberg, Y, Sjöström, J och Stensson, C (2019). Vad kan känneteckna undervisning och sambedömning i förskola? Förskollärares och chefers/rektorers skriftliga beskrivningar år 2018. Sammanfattning av Delrapport 1 kan laddas ned här. Fullständig rapport, med referenslista, finns tillgänglig via Malmö universitets publikationsdatabas.

Vallberg Roth, A.-C., Aasa, Sverker, Ekberg, J-E, Holmberg, Y, Sjöström, J och Stensson, C (2021): Flerstämmig didaktisk modellering Forskargruppens slutrapport från programmet.

Vetenskapliga artiklar

Vallberg Roth, A.-C. (2022). Teaching in preschool: Multivocal didaktik modelling in a collaborative conceptual replication study. Educare, 5, 1-20.

Vallberg Roth, A.-C., Ekberg, J.-E., Holmberg, Y C., Sjöström, J. & Stensson, C. (2022). Teaching in preschools: Multivocal didaktig modelling. Educare, 5, 58-101.

Vallberg Roth, A.-C. & Palla, L. (2023). Multivocal Didaktik Modelling in Early Childhood Education—For a Sustainable Future in a World of ChangeChildren10, 1419.

Holmberg, Y C. (2022). Didaktik informed teaching arrangements in preschool exemplified by multivocal music teaching using digital technology as a tool. Educare, 5, 102-140.

Ekberg, J.-E. & Vallberg Roth, A.-C. (2022). Didaktik informed teaching arrangements in preschool with a focus on movement. Educare, 5, 141-172.

Stensson, C. (2022). Didaktik attention: Preschool teaching from a didaktik and variation theory perspective using examples of mathematical aspects of programming. Educare, 5, 173-211.

Holmberg, Y C & Vallberg Roth, A.-C. (2022). Post-structurally and didaktically informed teaching arrangements in preschool – exemplified by ”rhythmatechs” as multivocal teaching. Educare, 5, 212-248.

Sjöström, J. (2022). Didaktik modelling illustrated by sustainability teaching arrangements in preschool. Educare, 5, 249-280.

Vallberg Roth, A.-C. (2021). Bedömning och sambedömning i förskola enligt förskollärares, chefers och rektorers skriftliga beskrivningar. Utbildning & Lärande, 15(1), 29-49.

Holmberg, Y. & Vallberg Roth, A.-C. (2022). Characteristics of teaching music in preschool: The written descriptions of Swedish preschool teachers and principals. International Journal of Music Education, 25(1), 29–52.

Holmberg, Y., Stensson, C. & Vallberg Roth, A.-C. (2022). Lyssnandets didaktik som grundton i flerstämmig undervisning – exemplet rytmatik. Nordisk Barnehageforskning, 19(4), 183–205. https://doi.org/10.23865/nbf.v19.236 (accepterad 2021-12-06)

*Vallberg Roth, A.-C. (2022). Abduktiv analys i samverkansforskning – fokus på didaktiska modeller i förskola. Pedagogisk forskning i Sverige, 27(4), 157–179. https://doi.org/10.15626/pfs27.04.09 (accepterad 2022-08-26)

Vallberg Roth, A.-C. (2022). Flerstämmig kvalitet. I G. Åsén (red.), Perspektiv på systematiskt kvalitetsarbete (ss. 67–107). Stockholm: Liber.

Vallberg Roth, A.-C. (2021). Bedömning och sambedömning i förskola enligt förskollärares, chefers och rektorers skriftliga beskrivningar. Utbildning & Lärande, 15(1), 29–49.

Vetenskapliga konferensbidrag

Sjöström, J. & Vallberg Roth, A.-C. (2020). Characteristics of science teaching in preschool. In Levrini, O. & Tasquier, G. (Eds.), Electronic Proceedings of the ESERA 2019 Conference. The beauty and pleasure of understanding: engaging with contemporary challenges through science education, Part 15: Early Years Science Education (co-ed. C. Siry & B. Sundberg), (pp. 1860-1868). Bologna: Alma Mater Studiorum – University of Bologna. ISBN 978-88-945874-0-1…

Referensmaterial

Ifous rapport 2018:2 : Flerstämmig undervisning i förskolan: Flerstämmig didaktisk modellering?
– Referensmaterial för deltagare i programmet.

Utvecklingsartiklar inom ramen för FoU-programmet

Leda & Lära nummer 9/2020: Möjligheternas mellanrum i mötet mellan teori, praktik och sambedömning, Cederholm Åsa, Edlund Annhild, Hagelin Åsa (2021)

Leda & Lära nummer 10/20: Förskolan blir en egen skolform – en kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om undervisning i förskolan, Khadum Bushra, Koselkova Varvara (2021)

Leda & Lära nummer 11/2020: Rektorn som lärande pedagogisk ledare – FoU-programmet Flerstämmig undervisning i förskolans betydelse för rektorernas pedagogiska ledarskap i Jönköpings kommun, Sabanovic Edita (2021)

Leda & Lära nummer 1/2021:  Anpassningar i förskolan– ett kollegialt utvecklingsarbete, Andersson Pernilla, Borrespång Christina (2021)

Leda & Lära nummer 2/2021: Professionell bedömningskompetens i förskolan – Vad ska bedömas?, Lindström Fogelberg Maria (2021)

Leda & lära nummer 3/2021: Utan varpen brister väven Omsorgens uttryck och värde i förskolans planerade undervisning, Bergman Helena, Jarvis Christina (2021)

Leda & Lära nummer nummer 4/2021: Att sammanfoga undervisning och omsorg för de yngsta barnen i förskolan. En studie om förskollärares strävan att undervisa på vetenskaplig grund, Isaksson Illiev Karin (2021)

Leda & Lära nummer 5/2021: Musikens plats i undervisningen på förskola – om förskollärares praktiska och teoretiska erfarenheter kring musik, Nilsson My, Nilsson Oskar (2021)

Leda & Lära nummer 10/2022: Att leda undervisningsutveckling i förskolan, Agewall Christina (2022)

 

Film

Forskarnas presentation av slutrapporten vid den öppna digitala konferensen En förskola i takt med tiden 22 april 2021 finns här.

 

Hur leddes arbetet?

Programmet leddes av en styrgrupp där varje medverkande skolhuvudman är representerad och bestod vid avslut av: 

Christina Agewall, Enskede/Årsta/Vantör 
Ann-Marie Mattson, Eslöv
Peter Lindström, Jönköping (vice ordförande)
Birgitta Dahlbeck, Katrineholm
Marie Cornmark, Skurup
Ann Edvik, Staffanstorp
Cathrine Bauhn, Vallentuna
Åsa Svahn, Örebro (ordförande)

Kontaktuppgifter

Henrik Hamilton, projekt- och processledare
E-post: henrik.hamilton@ifous.se
Tfn: 073-65 65 822

 

Mer om programmet

Vill du läsa mer om forskningsinsatsen? Läs mer på Malmö universitets hemsida!

Intervju med Margareta Borg, förvaltningschef, om deltagandet i tre av Ifous FoU-program. (2018-09-15)