Vi utvecklar fjärrundervisning i den svenska skolan!

I samarbete med forskare och utvecklare har i projektet Fjärrundervisning innovativa metoder i lärande processer testats. Projektet syftade till att, tillsammans med lärare och skolledare, utveckla kunskaper om hur fjärrundervisning kan organiseras och genomföras för att ge elever bästa möjliga undervisning och stöd.

Inom ramen för projektet arrangerades fyra nationella workshops med fokus på innovation och kunskapsutbyte. Läs mer om dem nedan. Projektet slutrapporterades 1 februari 2018. Du hittar länkar till rapporter, presentationer mm nedan.

Som en uppföljning av detta projekt planeras ett FoU-program med start under 2018. Läs mer om det här.

 

 

Slutrapport och presentationer

Projektets slutrapport innehåller slutsatser och rekommendationer på skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå – tänkta som underlag för fortsatt policydiskussion om fjärrundervisning i den svenska skolan i framtiden.

Ta del en sammanfattning och/eller hela rapporten här.

 

 

 

Avslutande frukostseminarium den 1 februari 2018

Under ett frukostseminarium som arrangerades i samarbete med SKL presenterades projektets slutrapport, och slutsatserna diskuterades. Seminariet går att se i efterhand via denna länk.

Presentationerna som visades under seminariet hittar du här (pdf):

Varför fjärrundervisning och vad krävs? Åsa Ernestam

Projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever Karin Hermansson

 

 

Mer att läsa! Intervjuer med forskare och praktiker.

Läs en intervju med Jörgen From. Gerd Pettersson och Ellen Franzén: Fokus på Fjärr.

Läs en intervju med Magnus Rönnholm, lärare på Luspengymnasiet i Storuman: Flippad fysik med fjärrundervisning.

 

Bakgrund: Varför Fjärrundervisning?

Alla elever har rätt till en god utbildning. För att klara de utmaningar skolsystemet står inför, behöver skolan utveckla innovativa metoder och arbetssätt. Fjärrundervisning innebär förnyade möjligheter att förbättra kvaliteten och likvärdigheten genom att erbjuda alla elever den undervisning och det stöd de behöver.

Den 12 februari 2016 presenterades ett delbetänkande i den utredning som föreslår att fjärrundervisning i studiehandledning på modersmål och modersmålsundervisning blir tillåtet på entreprenad från och med den 1 augusti 2016. (Läs mer här)  I maj 2017 presenterar utredningen sitt slutbetänkande.

I delbetänkandet framhölls att forskningen om fjärrundervisning är mycket begränsad och att det behövs mer kunskap om undervisningsformen. Hur påverkar den elevers lärande och vilka förutsättningar krävs för att den ska fungera? Sådan kunskap vill vi bidra med!

Under 2016-2017 genomförde därför Ifous tillsammans med Umeå universitet och Interactive Institute en forsknings- och utvecklingssatsning med fokus på fjärrundervisning, delfinansierad av Vinnova. Projektet syftade till att, tillsammans med lärare och skolledare, utveckla kunskaper om hur fjärrundervisning kan organiseras och genomföras för att ge elever bästa möjliga undervisning och stöd. Sju av Ifous medlemshuvudmän har medverkat i FoU-projektet Fjärrundervisning.

 

Öppna workshops

img_0742Under projektets gång arrangeras fyra nationella workshops för att dels ge inspiration inför utvecklingen av framtidens skola, och dels ge möjlighet till informations- och kunskapsutbyte mellan såväl projektdeltagare som andra intresserade. Bland annat presenteras delar ur utvecklingsprocessen i projektet och inbjudna föreläsare ger sina perspektiv på fjärrundervisningens möjligheter och utmaningar. Workshoparna är fristående från varandra men följer progressionen i projektet, och de andra deltagare än medverkande i projektet är varmt välkomna att ta del av innehållet.

Workshopdagarna arrangeras i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting. 

 

Workshop 1: Fjärrundervisning – vad, hur och varför?

1 september 2016 i Stockholm (Dieselverkstaden i Sickla)

Syftet med denna workshopdag var att ge inspiration till metoder och tillvägagångssätt för fjärrundervisning samt att utmana tankarna om vilka möjligheter fjärrundervisning öppnar för att möta elevernas behov.

 

Under dagen medverkade bland andra:

 • Gerd Pettersson, Umeå universitetimg_0737
 • Jörgen From, Umeå universitet
 • Brendon Clark, The Interactive Institute, Swedish ICT
 • Åsa Ernestam, Sveriges Kommuner och Landsting

 

Innehåll under dagen:

 • Information och exempel från projektet
 • Inspirationspass med forskare och utvecklare
 • Diskussionspass med kollegor
 • Testa praktiska utmaningar

 

Ladda ner program och information om dagen här.

Läs ett kort referat från den första workshopen här.

Filmer från två av passen denna dag finns att se här:

Del 1: Fjärr- och distansundervisning – ett nuläge, Åsa Ernestam, SKL

Del 2: Utvecklingsarbete med fjärrundervisning, Jörgen From och Gerd Pettersson, Umeå universitet

 

Workshop 2: På väg mot fjärrundervisning

1 december 2016 i Umeå Folkets Hus

Under denna andra workshop fick vi ta del av några första erfarenheter från praktiska försök inom projektet. Gästföreläsare gav också ytterligare input från försöksmiljöer inom fjärrundervisning. Diskussion och utbyte av erfarenheter gav ytterligare inspiration att ta med hem till den egna verksamheten.

Under dagen medverkade bland andra:

 • Tiina Johansen, Sameskolstyrelsen
 • Jonas Wiandt, Lapplands gymnasium
 • Gudrun Brännberg, Utvecklingsporten
 • Jörgen From och Gerd Pettersson, Umeå universitet

Ur innehållet:

 • Inspirationspass med forskare och praktiker
 • Rapport från projektets forskare
 • Diskussions- och arbetspass med kollegor

 

Detaljerat program hittar du här!

Läs ett kort referat från den andra workshopen här.

 

Workshop 3: Fjärrundervisning – ett förhållningssätt 

Den tredje workshopen hölls den 27 april 2017 på Viktor Rydbergs gymnasium Odenplan, Stockholm.

Under dagen fick vi möta Charlotta Hilli, forskare vid Åbo akademi, Kaj Törnroos, Ålands landskapsregering och Magnus Rönnholm, lärare på Luspengymnasiet i Storuman/Tärnaby. Deltagarna fick i grupper arbeta med olika case för att finna lösningar på dilemman som uppstår i fjärrundervisningssituationer.

Inbjudan och program hittar du här!

Läs ett kort referat från den tredje workshopen här!

Filmer från två av passen denna dag finns att se i efterhand:

Del 1: Pedagogisk utveckling med hjälp av kommunikativa hjälpmedel inom IKT. Magnus Rönnholm, Luspengymnasiet, Storumans kommun

Del 2: Fjärrundervisning för likvärdig undervisning i Ålands skärgård, Kaj Törnroos, Ålands Landskapsregering och Charlotta Hilli, Åbo akademi

 

Workshop 4: Fjärrundervisning – från teori till praktik

Eva Durhan

Det fjärde och sista tillfället som projektet arrangerar är den 14 september 2017, i Umeå folkets hus. Där medverkar bland andra Eva Durhan, utredare av fjärrundervisning (se ovan) och Peyman Vahedi, rektor för Ådalsskolan i Kramfors, som tidigt utmanade regelverket kring fjärrundervisning och nu utvecklat en digital plattform.

Inbjudan och program hittar du här!

Läs ett kort referat från den fjärde workshopen här!

Filmer från några av passen denna dag finns att se i efterhand:

Del 1: Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad, Eva Durhan

Del 2: Digitalisering 2.0, Peyman Vahedi, med inledning och samtalsledning av Jan Hylén

Del 3: Panelsamtal med Eva Durhan, Åsa Ernestam, Jörgen From, Linda Kemp och Per-Åke Franklind.

Del 4: Praktik och forskning samverkar för att utveckla fjärrundervisning, Ellen Franzén

Alla workshops arrangeras i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting.

 

Ytterligare informationsmaterial

Om projektet på Vinnovas hemsida.

Då skolhuvudmän inbjöds att delta hölls ett informationswebbinarium – en inspelning av detta finns här.

Informationsblad om projektet.

 

För mer information kontakta:
Karin Hermansson,
vd
karin.hermansson@ifous.se
0760-334810