Sammanställning av de frågor med svar som har ställts om förutsättningar för att delta i FoU-programmet. Mer information om FoU-programmer hittar du här.

 

Om det finns så lite forskning om vuxenutbildning och sfi vilka forskare och forskning använder vi då oss av i programmet?

Vi har inlett samarbete med Jenny Rosén och Berit Lundberg på Dalarnas högskola som båda har forskat inom flerspråkighet.  De kommer att vara vetenskapliga ledare och ansvara för forskningsprocessen i programmet.  Vid behov kan vi också ta in forskare som experter och forskning från andra områden som tex vuxenpedagogik, språkutvecklande arbete inom grund- och gymnasieskolan.

 

När bestäms det vilka frågeställningar som lärarna ska arbeta med? Måste det vara klart redan när avsiktsförklaringen skrivs på?

Lärarna börjar utforma frågeställningarna tillsammans med forskarna vid det första gemensamma utvecklingsseminariet som planeras till februari. Det behöver inte vara klart innan avsiktsförklaringen skrivs på. Avsiktsförklaringen är en intresseanmälan som visar på att skolhuvudmannen är medveten om vad programmet innebär, att de är intresserade och har intention att teckna avtal för deltagande i programmet.

 

Vad kostar det att vara med?

Kostnadsberäkning grundar sig för en kommunal huvudman på invånarantal och för en fristående på elevantal. Den exakta kostnaden räknas ut när vi vet hur många huvudmän/anordnare som kommer att delta och hur stor delfinansieringen av forskare/lärosäte blir. Den preliminära kostnadskalkylen är mellan 90.000-270.000/år beroende på huvudman/anordnares storlek. För en liten anordnare med färre än 400 elever är den preliminära kostnaden 45.000 kr. Det tillkommer kostnader för seminarier, resor och logi.  Medlemskap i Ifous är en förutsättning för att kunna delta.

 

Hur mycket tid tar det för en lärare att delta? Räcker det med tid för planering, undervisning och efterarbete?

Det är inte möjligt att säga ett exakt antal timmar som lärarna kommer att behöva avsätta. För att kunna hålla en hög kvalitet i programmet och för att det ska bidra till långsiktig verksamhetsutveckling behöver lärarna kunna koppla sitt dagliga arbete med planering, undervisning och efterarbete till både utvecklingsarbetet och forskningsprojektet. Lärarna  behöver till exempel ha förutsättningar för gemensam reflektion och planering, litteraturläsning, besök av forskare, eventuellt observera varandra och delta på de gemensamma utvecklingsseminarierna. Insatsen kan variera över tid så att vissa perioder är mer intensiva.

 

Kan lärare som är involverade i flera andra projekt vara med? Kan forskarna vara flexibla så att de kan delta?

Vi rekommenderar inte att man deltar i andra utvecklingsprojekt samtidigt. Eventuellt kan det fungera den första uppstartsterminen men det beror på hur omfattande övriga projekt är.

  

Kan lärare som undervisar studieväg 1 och 2, kurs B och C delta?

Efter samtal med forskargruppen och ett antal huvudmän har vi beslutat att fokusera på studieväg 2. Det är möjligt att delta med alla kurser.

 

Kan lärare som är obehöriga vara med?

För att säkerställa att deltagande lärare har en gemensam grundkompetens har endast lärare som är behöriga att undervisa i sfi möjlighet att delta.

 

Måste organisationen vara så omfattande tex med en särskild processledare och styrgrupp? Det kan bli svårt att få till som liten anordnare.

Deltagande huvudman/anordnare behöver inte skapa en särskild organisation för att kunna genomföra programmet. Det underlättar snarare om man använder sig av de strukturer och roller som finns så att arbetet och besluten blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Processledaren som ska leda lärarnas gemensamma process och lärande kan vara en lärare som själv deltar i utvecklingsgruppen. Den lokala styrgruppen behöver inte vara en särskild grupp. Den kan vara en befintlig ledningsgrupp eller en rektor om det inte finns någon ledningsgrupp. Huvudsaken är att det finns någon/några som kan fatta beslut om budget, säkerställer att det finns förutsättningar att genomföra arbetet och att det sprids till fler än de som deltar. Det ska också utses en person till den gemensamma styrgruppen som har mandat att besluta om budget och arbetsprocess.

 

Hur gör vi för att anmäla oss?

Om man vill vara med och påverka detaljplanering av programmet så ska huvudman/anordnare anmäla intresse genom att skicka in en avsiktsförklaring senast den 27/10. Avtal för deltagande skrivs i november. Om det finns plats kvar kan det finnas möjlighet att anmäla sig senare.

 

Intresserad av FoU-programmet?
Kontakta Karin Hermansson, FoU-ansvarig
karin.hermansson@ifous.se
076-033 48 10