– FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer har haft sitt första utvecklingsseminarium

Vad är inkluderande lärmiljöer? Hur ska vi lyckas möta alla elever? Det var frågor som stod i centrum 26-27 april då 255 förvaltningsledare, skolledare och lärare från förskola till gymnasium samlades för att inleda FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer.

En full seminarielokal

– Utbildning för hållbar utveckling – Inkluderande utbildning – Tillgänglig utbildning. Tre viktiga begrepp som hänger samman i en hierarkisk ordning. Det sa professor Bengt Persson, Högskolan i Borås, som i seminariets inledning talade om skolan som en viktig faktor för formandet av ungas tillit och tilltro till samhället – och därmed för samhällets utveckling i stort.

Han berättade också om resultat från de studier av inkluderingsarbetet på Nossebroskolan i Essunga som han genomfört tillsammans med Elisabeth Persson, lektor vid Högskolan i Borås. Som avslutning underströk han:
– Det leder fel att använda begreppet inkludering. Vi bör i stället tala om inkluderande undervisning, verksamhet eller förhållningssätt.

Bengt och Elisabeth ansvarar för FoU-programmets forskningsinsats, som kommer att ha fokus på att utveckla kunskaper om inkluderande lärmiljöer och hur praktiker på olika nivåer hänger samman och påverkar varandra.

Som på alla Ifous utvecklingsseminarier var det kollegiala samtalet ett viktigt inslag. Lärare och skolledare fick bland annat diskutera framgångsfaktorer och utmaningar för skolor och förskolor i utvecklandet av Inkluderande lärmiljöer. Ett stort engagemang, och ett antal glada skratt hördes runt de 33 borden.

Lill Langelotz, Högskolan i Borås

-Att organisera för det kollegiala lärandet är viktigt för att det ska bli framgångsrikt, påpekade Lill Langelotz, lektor vid Högskolan i Borås, som i sin forskning undersökt just kollegial samverkan och vad som behövs för att den verkligen ska ge ett lärande. Också Lill ingår i forskargruppen som kommer att följa och stödja arbetet i programmet.

Under vårvintern har alla lärare och skolledare i de medverkande skolorna fått en enkät att fylla i, som en ”nollägesmätning” av synen på inkluderande lärmiljöer. Den visar bland annat att många känner ett behov av att hitta effektivare strategier för att hjälpa elever att hantera starka reaktioner och utbrott.

Som avrundning av två intensiva och lärorika dagar samlades deltagarna kommunvis i ett samtal om det fortsatta arbetet på hemmaplan inför nästa utvecklingsseminarium, som äger rum den 24-25 oktober.

I arbetet kommer de att engagera personal på skolan/förskolan. För, som Bengt Persson poängterade:
– Inkludering är inte en specialpedagogisk fråga, utan en allmänpedagogisk. Genom att se det som en specialpedagogiskt åliggande befrias pedagogiken från sitt ansvar.

I FoU-programmet medverkar Ifousmedlemmarna Gislaveds kommun, Skellefteå kommun, Säters kommun, Trelleborgs kommun, Täby kommun, Värmdö kommun och Västerås stad.

Projekt- och processledare är Henrik Hamilton.

Du kan läsa mer om FoU-programmet här.

Text: Henrik Hamilton & Karin Hermansson