2018-2021 pågick forsknings- och utvecklingsprogrammet Leda för skolutveckling, med syfte att komplettera och stärka pågående utvecklingsinsatser i Örebro kommun. Distribuerat ledarskap och utveckling av relationer: En förändringsstrategi för hållbar utveckling är rapporten från arbetet i programmet.

FoU-programmet organiserades utifrån den modell för kollegialt lärande på ledarnivå som redan fanns på plats i Örebro kommun, där rektorer ingick i så kallade lärgrupper. Olika samtalsmodeller och verktyg för att analys och gemensam reflektion introducerades under programmets gång. De medverkande beskriver i intervjuer och enkäter att de programmet gett en tydligare struktur för det kollegiala lärandet och utvecklat en “delakultur”. Värdet av detta i kris blev tydligt när pandemin slog till. Rapporten beskriver hur arbetet i programmet har bedrivits samt de resultat som framkommit.

Rapporten presenterades vid en öppen digital konferens 24 september 2021.