Alla barn har rätt till en god utbildning. Ett fullgott utbildningssystem är avgörande både för individen och för samhällets kompetensförsörjning och konkurrenskraft. I dag har dock många elever inte tillgång till fullgod undervisning i alla ämnen på grund av brist på lärare. I FoU-programmet som pågått 2019-2022 har åtta skolhuvudmän tillsammans med forskare bidragit till ökad kunskap om undervisning och lärande i digitala miljöer.

I samband med delningsseminariet Undervisning på fjärr och distans (29-30 mars 2022) släpptes slutrapporten för FoU-programmet, Likvärdig utbildning med fjärr- och distansutbildning, där resultaten från programmet presenteras. Alla resurser som tagits fram under programmet finns dessutom presenterade på den här Resurssidan för fjärr- och distansundervisning.

Vad ledde programmet till?

Syftet var att vidareutveckla fjärr- och distansundervisningens didaktik och utveckla lärarrollen i digitala miljöer för att stödja elevernas kunskapsutveckling och genom det stärka skolhuvudmäns förmåga att erbjuda fjärr- och distansundervisning av god kvalitet och i förlängningen bidra till en mer likvärdig utbildning.

Det långsiktiga målet är att med hjälp av digital teknik få en effektivare användning av lärarresursen oavsett geografiskt läge och därmed ökade förutsättningar för likvärdig tillgång till utbildning.

Programmet syftade även till att i samverkan mellan skolans professioner och forskare öka kunskapen kring undervisning i digitala miljöer, när lärare och elev befinner sig på olika platser.

 

Vilka var med? 

Åtta skolhuvudmän medverkade i och finansierade tillsammans FoU-programmet:

Linköpings kommun
Pajala kommun
Region Gotland
Region Östergötland
Storumans kommun
Torsås kommun
Värmdö kommun
Ålands landskapsregering

Dessutom fick programmet i sin inledningsfas stöd av Vinnova inom ramen för UtmaningsDriven Innovation (steg 1).

 

Vad hände i programmet?

Arbetet i FoU-programmet genomfördes som en process under tre år och utgick från de frågor och förutsättningar som fanns hos de medverkande skolorna och skolhuvudmännen. Kärnan i programmet var det arbete som skedde i utvecklings­grupperna som bestod av lärare och skolledare. Arbetet bedrevs genom en praktiknära forskningsprocess som gick ut på att forskare tillsammans med lärare (och elever) iterativt designade, implementerade och utvärderade läraktiviteter på distans.

Programmet omfattade både fjärr- och distansundervisning och hade deltagare från grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Teman som  utforskats är exempelvis feedback och formativ bedömning i digitala miljöer, elevers motivation, sociala sammanhang och relationer i den digitala miljön, fjärrlärarens och -handledarens roller, ansvarsfrågor och organisering.

Programmet inleddes med ett seminarium den 9-10 april 2019. Gemensamma seminarier för alla deltagare (lärare, skolledare och chefer på förvaltningsnivå) har hållits en gång per termin. Programmet avslutades med ett delningsseminarium i mars 2022.

 

Publikationer

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Bergdahl, N. (2022) Engagement and Disengagement in Online LearningComputers & Education.

Bergdahl, N. (2022). [Teachers’ understanding of engagement in hybrid, remote and distance education]. Lärares förståelse av engagemang i hybrid-, fjärr, och distansundervisningPedagogisk Forskning i Sverige. ISSN 1401-6788, (1-23).

Hilli, C & Åkerfeldt A. (2022). Didaktik for distance education in upper secondary schools and adult education. The Online Journal of Distance Education and e-Learning, July 2022. Volume 10, Issue 3.

Hilli, C. & Åkerfeldt, A. (2020). Redesigning distance courses to support social and teaching presence in adult and upper secondary educationEducation in the North, 27(2), 38–55.

Hrastinski, S., Åkerfeldt, A. & Bergdahl, N. (2023). Exploring Student Perceptions of K-12 Synchronous Remote EducationJournal of Online Learning Research, 9(2), 221-229. Waynesville, NC USA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved September 15, 2023.

Åkerfeldt, A., Bergdahl, N., & Hrastinski, S. (2023). Adult learners’ perceptions of distance educationJournal of Adult and Continuing Education0(0).

 

Vetenskapliga konferensbidrag

Hilli, C & Åkerfeldt A. (2022). Didaktik for distance education in upper secondary schools and adult education. Presented at NERA, Reykjavik, Iceland. June 1-3 2022.

 

Bokkapitel

Åkerfeldt, A. & Hilli, C. (2021) Kollegialt lärande på distans – att dela erfarenheter och lära av varandra. I Att förbättra skolor med stöd i forskning – exempel, analyser och utmaningar, Rönnström, N. & Johansson, O. (eds.). Natur & Kultur.

 

Rapporter och övriga publikationer

I maj 2020 gjordes en enkätstudie av gymnasieelevers syn på den distansundervisning de på grund av Covid-19-pandemin haft under våren 2020. En första delrapport publicerades i juni 2020: Gymnasieelevers uppfattningar om när- och distansundervisning med fokus på undervisningsklimat, Anna Åkerfeldt och Karin Hermansson, juni 2020.

Rapporten, Ifous fokuserar: Fjärr- och distansundervisning ur elevperspektiv publicerades i februari 2021.

Se inspelad presentation av enkäten som Anna Åkerfeldt och Karin Hermansson gjorde under Vinnovas Innovationsvecka den 7 oktober 2020.

.

Utvecklingsartiklar

Bååth, E., Thorslund, S., Att bygga relationer på distans – en studie om social närvaro i vuxenutbildningens distansundervisning. Publicerad i Leda & Lära 5/2022.

Freud, F., Då frågar jag oftast läraren här i stället. Reflektioner kring samspelet mellan undervisande lärare och handledare vid fjärrundervisning. Publicerad i Leda & Lära 9/2022.

Palmér, T., Att strukturera sin skolvardag på ett distansgymnasium. Publicerad i Leda & Lära 8/2022.

Utvärderingsrapport
Utvärdering av FoU-programmet Digitala lärmiljöer, rapport av Emerga (april 2022).
.

Hur leddes arbetet?

Programmet leddes av en styrgrupp bestående av chefer hos medverkande skolhuvudmän:

Benny Rosenqvist – Torsås kommun
Carola Eklund – Ålands landskapsregering
Leif Rönnbäck – Pajala Kommun
Ingela Appelsved – Region Östergötland
Karin Fageus – Linköpings kommun
Lena Nordström – Region Gotland
Mats Lundström – Värmdö kommun
Mikael Rombe – Storumans kommun

 

Kontakt

Anna Åkerfeldt, process- och projektledare
anna.akerfeldt@ifous.se

 

Mer om programmet 

Planeringen av FoU-arbetet utgick från slutsatser i projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever som genomförts 2016–2017 och slutrapporterades 1 februari 2018.

 

Programmet i media

– Charlotta Hilli, docent och fil. dr. i pedagogik vid Åbo Akademi, intervjuas av Kommuntorget. Forskning: Lättare att rekrytera behöriga distanslärare (december 2022)

– Charlotta Hilli, docent och fil. dr. i pedagogik vid Åbo Akademi, intervjuas vid Åbo Akademi. Forskare: Satsa på kompetens inom fjärr- och distansundervisning (aug 2022).

– Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous intervjuas om det nya FoU-programmet i Ateas nyhetskanal Voister. Voister: Ny forskning om fjärrundervisning. (jan 2019)

 – Karin Hermansson och Jörgen From, Umeå universitet, intervjuas om programmet i Sveriges Radios finska kanal, SisuRadio. SisuRadio: Fjärrundervisningen ska öka i Sverige. (december 2018)

 – Lärarnas tidning har intervjuat Karin Hermansson vid två tillfällen, Mer forskning behövs om fjärrundervisning (april 2018), och Liten kunskap om effekterna på lärandet. (juni 2017)