Detta processtöd utgår från forskning om elever med NPF och klassrummets naturliga variation – en neurodiversitet och kan riktas mot förskola, grundskola, gymnasium eller någon av de anpassade skolformerna.

Under en halvdag utgår vi från elevers olika sätt att fungera och hur kunskap om olika kognitiva förmågor och funktioner kan omsättas i praktiken, hur ett didaktiskt vad kan förfinas för att möta vem vi undervisar.

En undervisning som grundar sig i ledning och stimulans, är en pro-aktiv didaktik med inbyggda stödstrukturer som möter elevers behov. En del stödstrukturer är generella och andra är specifika.

Undervisning som görs tillgänglig för fler, genom metoder och strategier som är särskilt utformade för att möta elevers variation, kan minska kunskapsgapet mellan elevgrupper och förhindra att elever senare i livet är i behov av anpassningar eller särskilt stöd.

På seminariet medverkar:

.

Emma Leifler, Göteborgs universitet
Emma är universitetslektor och verksam vid Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Hennes avhandling handlar om inkludering för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och begreppet specialdidaktik är centralt för hennes forskning om hur undervisningsinnehåll i olika ämnen kan göras tillgängligt för fler elever. Specialdidaktik har bland annat studerats inom forskarskolan SET (Special Education for Teacher Educators, 2018 – 2022).

.

Henrik Hamilton, Process- och projektledare på Ifous leder och moderar seminariet.

Deltagarna får också en möjlighet att samtala i grupper – och dessa samtal blir sedan grunden för diskussioner mellan Emma och vår processledare Henrik Hamilton, som knyter an till de faktiska frågeställningar och funderingar som deltagarna har.

.

Processtödet erbjuds till huvudmän som kan bjuda in sin personal till denna dag.

.

Vill du veta mer? Kontakta Henrik Hamilton: henrik.hamilton@ifous.se Tfn: 073 – 65 65 822