Inkluderande undervisning – Lärares uppfattningar om lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett inkluderande perspektiv. Det är titeln på Elaine Kottes avhandling, som hon lade fram den 8 december 2017. Avhandlingsarbetet har gjorts inom FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer som Ifous och tolv kommuner drev mellan 2012 och 2015.

 

Elaine har undersökt hur lärare ser på förutsättningarna att genomföra en inkluderande undervisning, och hur de förhåller sig till lektionsplanering och lektionsarbete i detta genomförande.

 

För att finna svar på dessa frågor har hon dels sänt en enkät till 1100 lärare på de 31 skolor som deltog i FoU-programmet, dels gjort en fallstudie med lärare från tre av skolorna i tre av de tolv kommunerna.  

 

En klar majoritet av lärarna var positiva till att arbeta inkluderande. De hade uppfattningen att inkluderande undervisning är viktigt, men samtidigt att det är en svår uppgift. Elaine sammanfattar, baserat på fallstudiens resultat, lärarnas förhållningssätt till lektionsplanering och lektionsarbete i tre teman: balansering, navigering och beredskap.

 

Balansering handlar om att balansera mellan olika intressen och att hantera dilemman och ambivalens. Navigering handlar om att hitta rätt material och kunna differentiera och variera undervisningen för att möta elevers behov. Beredskap innebär en framförhållning i lektionsplaneringarna, återkoppling och kollegialt samarbete.

 

Elaine konstaterar att lärare ofta lämnas ensamma, men hon menar att det för att lyckas med inkluderande undervisning krävs samarbete – både kollegialt mellan lärare, och mellan lärare och specialpedagoger.

 

– Om du skulle möta några av de lärare som din avhandling handlar om, vad skulle du skicka med dem? undrade undertecknad.

– Våga mer, fortsätt prova! Och, som Susan Tetler brukar säga, ha tålamod – det är en process! svarade Elaine, som en stund senare godkändes av betygsnämnden.

 

Opponent var professor Peter Karlsudd, Linnéuniversitetet.

 

Här kan hela avhandlingen laddas ned. 

Här kan du läsa mer om FoU-programmet och ta del av rapporter och andra publikationer. 

 

Text och bild: Karin Hermansson