Almedalen: Lärande för hållbar utveckling och demokratiuppdraget i förskolan

Hållbar utveckling kräver individer som kan stärka hållbarheten och störa ohållbarheten. Det börjar i förskolan. Hur vi kan arbeta för att skapa förändring; hur vi kan ge barnen en röst och en tro på sig själva som bildar en kultur…


Ett nationellt ULF-avtal: Hur får vi fler skolor på vetenskaplig grund?

Den vetenskapliga grunden i skolan ska stärkas och fler lärare ska delta i forskningen. Nu finns ett förslag på ett nationellt ULF-avtal om praktiknära forskning. Men hur får vi fler lärare och huvudmän involverade? Och hur kan den praktiknära forskningen…


Ifous i Almedalen: Långvarigt låga kunskapsresultat i skolan

Är skolan likvärdig för alla barn och elever? Hur påverkas skolan av segregation? Och vad behöver vi göra för att förbättra resultaten i skolor med utmaningar? Hur gör vi för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning…


Ifous i Almedalen: ULF-forskning ger ny kunskap, höjer läraryrkets status och kvaliteten i verksamheterna

Vad krävs för att skolhuvudmän och lärosäten inom ULF (Utbildning Lärande Forskning) kan skapa ett gemensamt, långsiktigt och robust nationellt samverkansavtal? Karin Hermansson medverkar i ett panelsamtal om hur alla parter kan involveras och skapa ramar och förutsättningar för ett kontinuerligt…


Ifous i Almedalen: Från unfluencer till influencer – lärares och forskares roll i digitalisering av skolan

Hur kan vi åstadkomma likvärdighet och ökad kvalitet i skolans digitalisering? I en testarena för digitalt lärande har en modell utarbetats där lärare, edtechutvecklare och forskare möts i gränssnittet mellan teknik och pedagogik. Nu skalas arenan upp och vi diskuterar…