I FoU-programmet Nyanlända elevers lärande har lärare och skolledare i tre grundskolor i Örebro kommun, tillsammans med forskare från Mälardalens högskola och Ifous, sökt utveckla kunskaper och arbetssätt i syfte att förbättra förutsättningarna för nyanlända elevers lärande. Arbetet har bedrivits i så kallade forskningscirklar som kan beskrivas som en kombination av processinriktad utveckling och forskning där forskare deltagit vid samtliga cirkel- träffar. Arbetet har också syftat till att stärka den pågående etablerade verksamhetens kvalitet, hållbarhet och måluppfyllelse. I slutrapporten Nyanlända elevers lärande: Att möta mångfalden i klassrummet beskriver skolor och förvaltningsledning vad de åstadkommit i programmet och var de står i dag, och forskargruppen presenterar sina resultat.

Rapporten presenterar inte exakta svar, givna recept eller färdiga metoder. Men här redogörs för lärdomar och insikter som de deltagande har erövrat under resans gång och som kan vara relevanta i ett vidare perspektiv. Rapporten fångar också en förändringsprocess som fortfarande pågår, vilket speglar den dynamiska karaktären av nyanlända elevers villkor som ständigt är beroende av förändringar i omvärlden och beslut inom olika politikområden globalt, nationellt och lokalt. Dessa villkor påverkas också av kunskapsutveckling och diskurser inom flera olika forskningsdiscipliner med fokus på till exempel på lärande, undervisning, flerspråkighet, migration och integration.

Förhoppningen är att denna skrift ska ge såväl inspiration som insikter och dessutom bidra till en ökad dialog om hur forskare och praktiker tillsammans kan utveckla skolan för att ge bästa möjliga förutsättningar för alla barns och ungas utveckling och lärande.

 

Rapporten får gärna citeras med angivande av källa