År 2018 startade Ifous ett treårigt FoU-program tillsammans med Eskilstuna kommun, NTI Gymnasiet, Hässleholms kommun, Kunskapsskolan och en forskargrupp vid Göteborgs universitet  Programmet, Lärares praktik och profession, har syftat till att stimulera ett kollegialt arbetssätt och få igång ett forskningsbaserat utvecklingsarbete som bygger på de frågor som lärarna själva ställer sig för att klara sitt undervisningsuppdrag. Syftet var också att genom samarbete mellan lärare och forskare bidra till gemensam kunskapsutveckling och ny forskning.

Rapporten Utveckla lärares praktik och profession – vad, varför, hur och av vem? publiceras den 29 september 2021 då programmet avslutas. Där beskrivs det arbete som har bedrivits inom programmet, samt de resultat som nåtts.

Bilagan Aktionsforskningsstudier från LPP (google kalkylark).

 

Slutrapporten kapitelvis

Förord, Marie-Hélène Ahnborg, VD Ifous (s. 5)
Sammanfattning, Anette Jahnke, projekt- & processledare ifous. (s. 7-8)

Detta är FoU-programmet lärares praktik och profession 2018–2021, Anette Jahnke, projekt- & processledare Ifous(s. 9-10)

Fyra huvudmän satte fokus på professionsdriven skolutveckling: (s. 11-26)

  • NTI gymnasiet: utmaningen är att byta focus att vända blicken mot sig själv, Niklas Svensson, kvalitets- och utvecklingsansvarig NTI Gymnasiet
  • Hässleholm: den tysta kunskapen har blivit mer uttalad tillsammans med kollegorna, Per Erik Holmén, utvecklingschef och Andreas Magnusson, utvecklingsledare
  • Kunskapsskolan: tydligare fokus på undervisning, Sebastian Björnhammer, projekt- och utvecklingsledare, Stina Myringer, pedagogikchef, Marie Bomark, rektor Kunskapsskolan Uppsala Norra, David Råbesjö, rektor Kunskapsgymnasiet Norrköping
  • Eskilstuna: att skapa tillit och att känna ägandeskap, Lena Hoelgaard, kommunlektor

Resultat av fyra huvudmäns utvecklingsarbete – en analys, Anette Jahnke, projekt- & processledare och Karin Hermansson, Ifous (s. 27-32)