Under läsåren 2017-2019 har Ifous samarbetat med Södertäljes kommunala gymnasieskolor inom projektet Innovation och entreprenöriellt lärande.

Insatsen innefattade stöd för utveckling och syftade till att skapa rutiner och stödstrukturer så att utvecklingsprojektets frågor omfattade det systematiska kvalitetsarbetet, på enhetsnivå och verksamhetsnivå.

Målgrupp för processtödet har varit, i första hand, förstelärarna men också rektorer och verksamhetschefer har deltagit i processen. I andra hand har målgruppen varit övriga lärare på de deltagande skolorna genom att tid avsatts för implementering av förstelärarnas nyvunna kunskaper på respektive skola och två gemensamma kompetensutvecklingsdagar.

Processtödets syfte har varit att öka kunskaperna om innovativt och värdeskapande lärande och att dessa ska omsättas i praktiken och synas i undervisningen.

Vid tretton tillfällen under från ht 2017 – vt 2019 har Ifous processlett förstelärare, rektorer och verksamhetschef. De har fått ta del av föreläsningar av inbjudna gäster samt medverkat i workshops, där olika frågeställningar kopplat till utveckling av undervisningen har diskuterats och erfarenheter har delats. Engagemanget har varit stort och klimatet i gruppen har präglats av prestigelöshet och engagemang.

Mellan varje tillfälle har förstelärarna och i viss mån även rektorerna fått med sig ett uppdrag att förbereda och/eller utföra på sin egen skola. Det har varit olika former av diskussionsövningar, förberedelser inför erfarenhetsutbyte och planering knutna till innehållet som de själva fått ta del av. Formerna för diskussioner och workshops har varit tänkta att kunna användas i det egna arbetslaget för att förstelärarna ska få prova sina
nyvunna kunskaper i rollen som processledare.

En avslutande spridningskonferens med alla kommunala gymnasieskolor och deras utvecklingsarbeten genomfördes den 29 maj 2019