Elevers framtidstankar och studiemotivation hänger ihop – hur kan vi tillsammans arbeta för att stödja den kopplingen? Nu planerar Ifous ett FoU-program som riktar sig till skolhuvudmän som systematiskt vill utveckla sin verksamhets förmåga att utgå från elevernas visioner om framtiden med syfte att öka elevernas studiemotivation och valkompetens.

Ladda ner ett informationsblad i pdf-format.

 

FoU-programmets inriktning

När skolans undervisning kopplas till elevers visioner om framtiden ökar motivationen för lärande. Ett sätt attunderlätta en sådan koppling är att låta skolans studie- och yrkesvägledning bli en integrerad del av ämnesundervisningen där studie- och yrkesvägledare och lärare samverkar med varandra utifrån sina olika professioner. För att det ska bli möjligt krävs stödjande strukturer i form av tid och organisation. Det krävs också ett tydligt ledarskap där rektor och skolhuvudman är engagerade och ger de nödvändiga förutsättningarna.

Den detaljerade planeringen av programmet utformas i en nära dialog mellan deltagarna, Ifous och forskare

från Karlstad universitet. Exempel på frågeställning skulle kunna vara:

  • Hur kan vägledningsperspektivet integreras i ämnesundervisningen, och hur kan undervisningen blir en integrerad del i vägledningsarbetet?
  • Hur kan praktiska modeller utformas  för att utveckla valkompetens med hänsyn till elevers olika förutsättningar och till samhällets behov?

 

Hur?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år med beräknad start våren 2021. Det innehåller både en forskningsinsats och ett konkret utvecklingsarbete. Arbetet involverar alla nivåer i organisationen.

Forskningsprocessen är interaktiv och ger utrymme för medverkan av de deltagande.

Programmet leds av en styrgrupp som består av representanter för de deltagande skolhuvudmännen, Ifous och forskargruppen. De medverkande huvudmännen står gemensamt för programmets kostnader.

 

För vem?

Programmet vänder sig till studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare och chefer på huvudmannanivå inom grund-, gymnasieskola och vuxenutbildning. En förutsättning för deltagandet är att huvudmannen är medlem i Ifous.
Är du osäker på om din arbetsgivare är medlem? Här finns en förteckning över våra medlemmar.

 

Vill du veta mer om hur arbetet i ett FoU-program går till?

Läs gärna: Handbok för medverkande i FoU-program

 

För anmälan och information

Andreas Jacobsson, process- och projektledare
Tel: 0763-184127
andreas.jacobsson@ifous.se

 

Karin Hermansson, FoU-ansvarig
Tel: 076 033 48 10
karin.hermansson@ifous.se