FoU-programmet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag (FriPu) pågick 2019-2022. Under tre år arbetade yrkesverksamma i fritidshem hos fyra skolhuvudmän tillsammans med forskare från Högskolan i Gävle och Linnéuniversitetet för att fördjupa de forskningsbaserade kunskaperna om hur fritidshemmets roll som en del av utbildningen kan stärkas.

I denna rapport redovisar och diskuterar forskargruppen, som är sammansatt av forskare från Linnéuniversitetet och Högskolan i Gävle sina resultat från de forskningsstudier som genomfördes under FoU-programmet. Rapporten har formen av en antologi där de olika kapitlen belyser exempelvis frågor om att omsätta elevers intressen i undervisning, att använda lekresponsiv undervisning som didaktiskt verktyg, digitala lekplatser i fritidshemmet och vad mjuka förmågor är och innebär. Här finns också delar som behandlar rektors pedagogiska ledarskap av fritidshemmet och att utvärdera fritidshemmets verksamhet.

Rapporten Undervisning och ledarskap på fritids – perspektiv på fritidshemmets pedagogiska uppdrag publicerades den 11 november 2022.