Undervisningsbegreppet är i centrum i Ifous FoU-program Undervisning i förskolan. 250 deltagare från tio kommuner arbetar med att undersöka vad undervisning i förskolan kan vara. Att behovet av det är stort visar Skolinspektionens granskning, som publicerades i september.

Resultaten från granskningen diskuterades under ett seminarium i Stockholm den 24 november. Av rapporten framgår att förskollärare behöver bli mer medvetna om sin roll i mötet med barnen och att det behöver bli tydligt hur deras ansvar för undervisningen ska ta sig uttryck, berättade Skolinspektionens Marie Sjöberg.

– Begreppet ”undervisning” ses av många som obekvämt och negativt.

Granskningen utgår från skollagens och läroplanens skrivningar om förskolans uppdrag och om att ansvaret att bedriva undervisning ligger på legitimerade förskollärare.

– Förskolechefen är viktig för att ge förutsättningar för förskollärarna att ta det ansvaret, men även bland dem finns en osäkerhet om hur de ska göra för att ta det sitt övergripande ansvar, sade Marie Sjöberg.

I Ifous FoU-program Undervisning i förskolan arbetar deltagarna – såväl förskollärare som förskolechefer och ledare på förvaltningsnivån – intensivt med begreppet undervisning. I samverkan med en forskargrupp på Malmö högskola provar de också olika undervisningsupplägg i sina barngrupper, och reflekterar över de observationer de gör.

img_1491
Anders Wedin, Ann Bisenius och Henrik Hamilton under seminariet 24 november.

Vad detta arbetssätt innebär och har medfört i kommunen delade Ann Bisenius och Anders Wedin, verksamhetschefer för utbildningen i Österåker kommun med sig av i ett panelsamtal efter Maries presentation.

– Begreppet undervisning är inte längre särskilt laddat hos oss, berättade Ann och menade att man i Österåker redan efter knappt ett år kan se resultat av arbetet i FoU-programmet:

– Vi har fått syn på behovet av ett yrkesspråk, och arbetar mer med styrdokumenten för förskolan.

Marie Sjöberg konstaterade:

– För att kunna bedriva undervisning, eller ta ansvar för den, måste man veta vad det är.

 

 

Ny FoU-satsning!
Det pågående FoU-programmet avslutas till årsskiftet 2018/2019. Eftersom intresset för detta område är stort planerar Ifous att starta ett uppföljande program om undervisning i förskolan redan under 2017. Vill du veta mer? Kontakta Henrik Hamilton, tfn. 073 – 65 65 822, e-post: henrik.hamilton@ifous.se.

Om det pågående FoU-programmet kan du läsa mer här.