2020-03-19

Nedan följer några tips och råd för dig som ska undervisa på distans. Dokumentet är
sammanställt av Anna Åkerfeldt, Fil. Dr. i didaktik och process- och projektledare
inom FoU-programmet: DigiLi – Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och
distansundervisning i samarbete med deltagare i programmet.
Mer information om FoU-programmet DigiLi.


Struktur och upplägg

Struktur är viktig i all undervisning men det är särskilt viktigt att ha ett strukturerat
upplägg när undervisningen sker på distans. Eftersom det är svårt att improvisera på
distans är det viktigt att du som lärare har en tydlig plan för vad som ska ske under
lektionen. Annars finns risk att det blir rörigt och eleverna får svårt att veta vad de
ska göra.

Förslag:
● Var noggrann med en tydlig inledning och ett tydligt slut på lektionen. “Det här
ska ni lära er i dag” kan vara en bra början och något som man kan
återkomma till när man ska sammanfatta lektionen. Skapa gärna en s.k. exit-
ticket, d.v.s en kontrollfråga för att ta reda på vad eleverna har lärt sig eller
behöver ha hjälp med.
● Gör en numrerad lista för vad som ska ske under lektionen som eleven kan
följa. Markera gärna på hur lång tid olika aktiviteter ska ta. Kontrollera med
enklare frågor så att du ser att alla elever är “på banan”. Det kan du göra via
en chatt som är bra att använda för att kommunicera och stämma av att alla
hänger med.
● Försäkra dig om att eleverna förstår och hittar i den digitala miljön som ni
arbetar i. Det kan du göra genom att fråga var ett dokument ligger eller om de
ser samma dokument/saker som du ser på din skärm. Ta inte för givet att de
vet hur man gör.
● Skapa gemensamma riktlinjer i arbetslaget i hur ni lägger upp material,
utformar uppgifter och formulerar instruktioner m.m. Om varje lärare uppfinner
sitt eget sätt kan det bli svårt för eleverna att orientera sig och organisera sitt
arbete.

Fundera även på hur de olika aktiviteterna under lektionerna hänger ihop och hur
de ska arbetas med. Är det ett material som ska läras in? Är det ett område som
behöver diskuteras? Är det något eleverna ska ta reda på? Behövs det skapas
förutsättningar för diskussion, kollaboration, instuderingsfrågor? Hur ska det innehåll
som behandlas bearbetas? Ska de svara på ett antal frågor, skriva en text?

Förslag på verktyg:
● Ett stöd i arbetet med struktur och upplägg kan vara gratisverktyget
LearningDesigner: https://www.ucl.ac.uk/learning-designer

Feedback

När undervisningen sker på distans är det svårt att “gå runt i klassrummet” och ge
spontan feedback på elevernas arbete. Även här behövs struktur och det är viktigt
att etablera arbetssätt och kommunikationskanaler för hur och när feedback ska
lämnas på elevernas arbete.

Förslag:
● Skapa quizzar för att kontrollera vad eleverna har svårt med så att du kan
säkerställa att eleverna får det stöd de behöver.
● Organisera så att eleverna har stödgrupper i klassen där de kan hjälpa
varandra om de kör fast.
● Spela in muntlig feedback till eleverna.
● Ordna feedback-sessioner med en mindre grupp elever.

Fundera även på: På vilket sätt ska feedback ges och när? Hur ska det
kommuniceras? Om du kan följa elevernas arbete i olika dokument – kan du synkront
kommentera deras arbete. Hur ser du vad eleverna gör och arbetar med?

Kommunikation

En viktig del i distansundervisningen är att få kommunikationen att fungera. Det
gäller i lika hög grad kommunikationen mellan dig och eleverna som den mellan
eleverna. När undervisningen sker på distans har du flera möjligheter att välja hur
kommunikationen ska ske och på vilket sätt, asynkront eller synkront. Du kan välja
att kommunicera med både bild och ljud, endast ljud eller via skriven skrift. Om du
vill skapa en ökad social närvaro bör du överväga att ses via videolänk. Som lärare
behöver du vara mer aktiv när ni inte ses fysiskt och se till att kommunicera synkront
med eleverna. Elever vill gärna ha mer kontakt än vad man tror. Vänta inte på att de
ska höra av sig om de kör fast. Det är viktigt att skapa utrymme för eleverna att uttrycka sig. Detta sker inte automatiskt utan behöver organiseras för. Involvera
gärna eleverna i förberedelser och planering av aktiviteterna, så lång möjligt utifrån
deras kunskaper och erfarenheter.

Förslag:
● Om diskussionen ska ske asynkront i ett diskussionsforum: Ge tydliga
instruktioner kring vad som ska diskuteras – om de ska delge sina
erfarenheter, jämföra något eller diskutera ett visst ämne. Om du vill att
eleverna ska kommentera varandras inlägg behöver det också
kommuniceras. Stötta eleverna genom att vara en god förebild. Ställ till
exempel öppna frågor, ge beröm, lyft fram, fördela ordet mellan eleverna och
be någon att reflektera över en annans elevs inlägg för att stötta
diskussionen.
● Samla frågor, svar, kommentarer och ideer i olika dokument som alla elever
kan ta del av. Använd gärna elektroniska anslagstavlor.
● Skapa förhållningsregler – hur kommunicerar vi med varandra, vilken ton ska
vi använda? Det är viktigt att vara tydlig med vikten av att respektera varandra
även i olika digitala forum och via chatt.
● Var tydlig med vad som är en öppen, fri diskussion och vad som eventuellt
ska bedömas.
● Följ gärna Salmons modell kring hur du kan bygga upp undervisning och
lärande på distans.

https://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html

Förslag på verktyg:
Padlet – en elektronisk anslagstavla för att dela kunskap, tankar, funderingar med
varandra

Generella tips!


● Skapa uppgifter som utgår från vad som händer just nu. Skapa uppgifter som
relaterar till situationen, s.k. autentiska uppgifter. Samarbeta med dina
kollegor och ta fram uppgifter tillsammans som behandlar samma tema utifrån
era olika ämnen.
● Be eleverna att etablera en lugn plats och be dem att hålla tider, ta raster
o.s.v. Struktur i vardagen är A och O för att få något gjort när undervisningen
sker på distans. Att studera hemma innebär stora utmaningar för eleverna och
det krävs disciplin för att inte bli distraherad och göra annat.
● Balansera det individualiserade lärandet. Digitala lärmiljöer ger stora
möjligheter att individualisera. Det behöver dock kombineras med sådant som
innebär att eleverna aktiveras och får möjlighet att interagera med andra.
● Håll ordning på lösenord till de olika miljöerna både för din egen del och för
eleverna. Om eleverna arbetar på andra enheter än de som de har i skolan
kanske lösenord inte sparas automatiskt vilket kan utgöra ett hinder för
eleverna att komma in i de digitala lärresurserna och komma åt relevant
material.
● Följa det ordinarie schemat så långt det går!

Tips på webbsidor


Fjarr.nu – Sida med information och nyheter kring fjärrundervisning
FJÄRRUNDERVISNINGEN, LÄRARBRISTEN OCH SKOLANS DIGITALISERING
En artikel av Stefan Pålsson kring fjärrundervisningen.
Skolahemma.se – I och med Covid-19-viruset har RISE på uppdrag av Skolverket och i
samverkan med SKR, Swedish Edtech Industries, och UR tagit fram en sida som ska stötta skolhuvudmän och lärare att undervisa på fjärr- och distans.
Gilly Salmon E-tivities
Alastair Creelmans blogg.