FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi avslutas under hösten 2020. Under tre år har skolledare och lärare på sfi studieväg 2 och 3 hos tre kommunala utbildningsanordare – Haninge kommun, Hässleholms kommun och Stockholms stad – samt hos den enskilda utbildningsanordnaren Hermods, arbetat i enlighet med Ifous modell för FoU-samverkan.

Målsättningen för programmet har varit att utveckla sfi-undervisningen och fördjupa den forskningsbaserade kunskapen om språkutvecklande arbetssätt för vuxna. På lednings- och styrningsnivå har fokus legat på att skapa organisatoriska och strukturella förutsättningar för sådan utveckling. Ambitionen har också varit att stärkas lärarnas förmåga att samtala om, tolka och använda forskningsresultat i den pedagogiska praktiken. 

Forskningsinsatsen i programmet har letts av Berit Lundgren, docent, och Jenny Rosén, docent, båda vid Högskolan Dalarna.  Sofie Grahn Hillve, projekt- och processledare på Ifous, har lett och samordnat programmet och Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, har ansvarat för kvalitetsgranskningen. Den vetenskapliga granskningen har genomförts av Ulrika Jepson Wigg, universitetslektor vid Mälardalens högskola. Förhoppningen är att rapporten ska ge såväl inspiration som kunskaper och dessutom bidra till dialog om hur forskare och praktiker tillsammans kan utveckla utbildningsverksamhet.

Rapporten får gärna citeras med angivande av källa.

Läs rapporten Språkutvecklande arbetssätt inom sfi – varför och hur?