I den svenska skolan är flerspråkighet en norm och inte längre ett undantag, vilket innebär att det inte går att separera elevers kunskapsutveckling från deras språkutveckling. Det finns idag en omfattande internationell forskning om språkets betydelse för elevernas kognitiva utveckling liksom om ämnesundervisningens betydelse för språkutvecklingen, se t.ex. Gibbons (2008) och Rose (2011).

Inom gymnasieskolan, där antalet sent ankomna nyanlända elever ökar stadigt, blir behoven av denna typ av undervisning allt tydligare. Detta visar en ny rapport från Skolverket (Rapport 431: 2016). Samtidigt ökar medvetenheten om att dessa arbetssätt är något som gynnar alla elever.

För att skapa en långsiktigt hållbar lärmiljö där elevernas språkinlärning inte sker på bekostnad av deras kunskapsutveckling, behövs ett förhållningssätt som bygger på insikten att språk och kunskap utvecklas parallellt och beroende av vartannat. Detta förhållningssätt bör finnas såväl i introduktionsprogrammen som i de nationella programmen.

 

En språkutvecklande ämnesundervisning ställer höga krav på lärarens didaktiska kompetens, då varje ämneslärares uppdrag måste vara att skapa förståelse genom att bygga upp elevernas begreppsbildning i respektive ämne.

Mot denna bakgrund finns ett behov av kunskapsförstärkning när det gäller didaktik, medvetenhet och förutsättningar för en väl utvecklad språk- och kunskapsutvecklande undervisning.

 

Frågeställningar

Syftet med en FoU-satsning inom detta område är att lärare, rektorer och skolhuvudmän utvecklar kompetens om och i språkutvecklande ämnesundervisning samt att utveckla fler didaktiska verktyg för att leda en språkutvecklande ämnesundervisning baserad på vetenskaplig grund.

En gemensam FoU-satsning inom detta område vill bearbeta frågor som:

Hur kan vi dra nytta av elevernas flerspråkighet som resurs i undervisning och lärande? Hur behöver metodik inom olika ämnen utnyttjas för att ämneskunskaper ska kunna utvecklas parallellt med språkinlärning? Hur skapar vi kontexter som inspirerar och hur arbetar vi med stöttning och utmaning på bästa sätt?

 

 

Målgrupp

Detta planerade FoU-program riktar sig till undervisande personal, skolledare och huvudmän inom gymnasieskolan.

 

Är din organisation intresserad av att veta mer? Kontakta:

Karin Hermansson, FoU-ansvarig
karin.hermansson@ifous.se
076-0334810