Nyligen startade det fristående forskningsinstitutet Ifous ett forsknings- och utvecklingsprogram med fokus på programmering. FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen drivs i samarbete med Stockholms stad, Simrishamns kommun, Tyresö kommun, Åstorps kommun, Freinetskolan Hugin och med forskare från Stockholms universitet. Under tre år kommer de att arbeta tillsammans för att med praktiknära forskningsinsatser och genom konkret utvecklingsarbete stärka undervisningen så att programmering kan användas som ett verktyg för att stärka elevernas kunskapsutveckling.

Från höstterminen 2018 blir programmering ett obligatoriskt inslag i grundskolans undervisning i matematik och teknik. Införandet av programmering är en del i att utveckla elevernas digitala kompetens men det antas också kunna utveckla kunnandet i själva ämnena. Detta välkomnas av många men är också förknippat med en viss oro då forskningen inom området är begränsad samtidigt som skollagen ställer krav på att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. FoU-programmet syftar därför till att ta fram ny kunskap genom praktiknära forskningsinsatser som involverar de medverkande och utgår från deras frågor, utmaningar och behov.

-Det här är en viktig satsning som ska ge våra lärare nödvändiga redskap för att hantera de nya kraven och för att utveckla undervisningen för elevernas skull, säger Annika Hoppe, förvaltningschef i Åstorps kommun och ordförande i FoU-programmets styrgrupp.

Just nu pågår det andra utvecklingsseminariet inom ramen för programmet och 140 lärare, rektorer och chefer är på plats i Stockholm.
-Intensivt samarbete pågår mellan lärare och mellan forskare och lärare. Här prövas erfarenheter och ny kunskap bildas, säger Anette Jahnke, projektledare vid Ifous.

Även forskarna är entusiastiska.
– Det här är ett välkommet bidrag till forskningen inom området. Och vi som forskare kommer att få mycket värdefull empiri att tillsammans med lärarna arbeta vidare med, säger Jalal Nouri, forskningsledare och docent vid Institutionen för datavetenskap och systemvetenskap vid Stockholms universitet.

I FoU-programmet deltar lärare, skolledare och ansvariga på övergripande nivå från både kommunala och fristående verksamheter. Programmet finansieras helt av de deltagande skolhuvudmännen och när det gäller forskningsinsatsen även av Stockholms universitet.

 

För mer information, kontakta:
Anette Jahnke, projektledare Ifous, anette.jahnke@ifous.se
Karin Hermansson, FoU-ansvarig Ifous, karin.hermansson@ifous.se

 

Läs mer om FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen.