Region Stockholm och Ifous samarbetar med ambitionen att främja ungas psykiska hälsa. Nu planerar man gemensamt för ett forsknings- och utvecklingsprogram inom området.

FORSKNING HAR VISAT att stor skolfrånvaro hänger samman med en ökad risk för psykisk ohälsa med sjukskrivningar senare i livet. I Region Stockholm pågår en process med att ta fram en strategi för främjande av psykisk hälsa i Stockholms läns skolor.

Illustration: Istock
Sedan ett år tillbaka samarbetar Region Stockholm och Ifous med frågan. Bland annat arrangerar Ifous seminarier och workshops som stöd för kommunerna i deras arbete med att motverka problematisk skolfrånvaro.
– En gemensam målsättning från såväl vårt som Region Stockholms håll är att få fler barn och unga att må bra och vilja gå till skolan. Ambitionen är också att utveckla verksamheterna på en vetenskaplig grund, säger Andreas Jacobsson, projekt- och processledare på Ifous.
.
UNDER HÖSTEN genomförs på uppdrag av Region Stockholm en ny seminarieserie som vänder sig till chefer på förvaltningsnivå i regionens kommuner. Frågan om hur skolan kan fungera som en arena för att främja psykisk hälsa är utgångspunkten.
Man håller också på att ta fram en tredje skrift i en serie om skolnärvaro med arbetsnamnet Ifous fokuserar: Samverkan för att motverka problematisk skolfrånvaro.
Nina Mautner Granath

– Skrifterna ger dels en forskningsöversikt, dels fungerar de som vägledningar. Utifrån de två hittills publicerade skrifterna erbjuder vi lokala workshoppar. Erbjudandet riktar sig i första hand till mindre kommuner och upplägget är två träffar med arbetsuppgifter mellan gångerna, säger Nina Mautner Granath, som är projektledare för de gemensamma satsningarna kring Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län.

.
GABRIELLA DAHLBERG leder projektet Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande i Stockholms län och ansvarar för att ta fram ett stöd tillsammans med och riktat till utbildningsområdet:
– I arbetet med strategin har vi identifierat miljöer som påverkar hälsan och där är skolan en. En bärande tanke är att främja psykisk hälsa och att det görs bäst i den miljö vi vistas mycket i, säger hon.

I Region Stockholms strategiarbete ingår uppdraget att söka nya, innovativa samverkansytor, såväl tvärsektoriella som tvärvetenskapliga. Om regionen och utbildningsområdet vill etablera eller utveckla en samverkansrelation behöver det finnas ett ömsesidigt intresse för och tillit till varandras uppdrag och verksamheter, menar Gabriella Dahlberg.

Gabriella Dahlberg
– Ifous vilja att mäkla mellan akademi och praktik gör dem till en självklar samarbetspartner,
säger hon.
Regionen och Ifous har precis gått ut med en intresseförfrågan för att starta ett FoU-program i frågan om psykisk hälsa för unga: Skola för lärande och psykisk hälsa. Syftet är att tillsammans skapa ny kunskap och utvecklade praktiker, och eftersom det pågår under tre år så finns det tid att inventera och reflektera över sina verksamheter och få syn på saker där, berättar Gabriella Dahlberg.
– Det som är mäktigt med ett FoU-program är att akademi och utbildningsverksamhet tillsammans identifierar, undersöker och beforskar kunskapsgap. Nya perspektiv framkommer och kunskapsnivån höjs genom akademins delaktighet.
.
Text: Monica Esborn
Läs mer om satsningen Skola för lärande och psykisk hälsa.
Publicerad: 201111

.LäPs mer om satsningen

Ifous fokuserar – på skolnärvaro

I serien Ifous fokuserar finns två tidigare skrifter om skolnärvaro:
Skolnärvaro – en översikt av forskning om att främja alla barns och ungas närvaro i skolan, av Helena Andersson, universitetslektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, Högskolan Kristianstad.
Att utreda närvaroproblem i skolan – sammanfattning av forskning och en praktisk vägledning, av forskaren och psykologen Malin Gren Landell, regeringens tidigare utredare av problematisk skolfrånvaro.
Läs mer på www.ifous.se