Rapporter från FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer

FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer startade 2012. I september 2015 avrundades den gemensamma resan för praktiker och forskare med ett stort seminarium. Då presenterades tre rapporter som ger styrgruppens, forskarnas respektive praktikernas perspektiv på den utveckling och det lärande som skett under de tre år som programmet pågått:

Ifous-2015-1-framsida2015:1 Att forma skolan efter eleverna – styrgruppens perspektiv

Rapporten inleds med en sammanfattning av FoU-programmet och den gemensamma resan, samt av vilka resultat och erfarenheter som kommunerna har sett och lyft fram i sina egna analyser av processen.

Ifous-2015-2-framsida2015:2 Från idé till praxis – forskargruppens perspektiv

FoU-programmet har genomförts i samarbete med en forskargrupp vid Malmö högskola, som följt de medverkande skolorna och kommunerna på alla nivåer: förvaltning, rektor och klassrum/lärarnivå. I rapporten redovisas alla delstudier som genomförts.

2015:3 Så gör vi! – perspektiv från praktiken

Ifous-2015-3-framsidaUnder FoU-programmet har deltagare – lärare och rektorer – dokumenterat sina egna utvecklingsarbeten. Några av dem har satt samman sina observationer och resultat i form av utvecklingsartiklar. Artiklarna granskades av forskare, som i rapportens inledning sammanfattar och avslutningsvis ger sina reflektioner kring innehållet.

OBS! I denna webbanpassade version av rapporten är innehållsförteckningens rubriker klickbara och länkade till respektive artikel på webben. Skriver du ut denna får du alltså inte med de tio artiklarna, utan bara inledning och avslutande reflektion.

Artiklarna – plus intervju med respektive författare – kan du också hitta här.