Ifous yttrande över Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi

Skolverkets förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet för 2023–2027 gick i mars 2023 ut på remiss till en rad myndigheter och andra organisationer. Den 28 april lämnade Ifous in sitt yttrande.

Vi framför bland annat att vi stödjer en nationell strategi för skolväsendet, eftersom en sådan kan bidra till ökad likvärdighet och motverka ökade klyftor. Vi välkomnar även betoningen av lärarprofessionens roll och kvaliteten i undervisningen, men anser att behovet av att stärka kompetensen att välja och värdera lärresurser bör betonas tydligare. Ifous föreslår att kommande handlingsplan innehåller konkreta åtgärder för detta. Vi är också positiva till att forskning och beprövad erfarenhet integreras i mål och delmål, men anser att behovet av praktiknära forskning och samverkan mellan skolans yrkesverksamma och forskare bör understrykas tydligare, särskilt när det gäller att använda data som strategisk resurs.

Du kan läsa hela yttrandet här.