Ifous viktig part inför nytt skolforskningsinstitut!

Regeringen har uppdragit åt Vetenskapsrådet att ansvara för “genomförandet av validerade kartläggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet”. Tanken är att kartläggningarna ska utgöra underlag för det nya “skolforskningsinstitutets” arbete och på så sätt underlätta starten av det. För att genomföra sitt uppdrag ska Vetenskapsrådet samråda med andra relevanta aktörer. Ifous omnämns av regeringen som en av de organisationer som ska involveras i arbetet. – Det är väldigt roligt att Ifous får det här förtroendet, säger Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous.