Ifous i Almedalen 5 juli

Idag deltar Ifous på tre olika seminarier, se nedan. Nytt är att Karin Hermansson deltar i panelen på seminariet som Magelungen arrangerar klockan 16.20, se nedan för mer information.

ULF-forskning ger ny kunskap, höjer läraryrkets status och kvaliteten i verksamheterna

5 juli klockan 9:45-10:45
Vad krävs för att skolhuvudmän och lärosäten inom ULF (Utbildning Lärande Forskning) kan skapa ett gemensamt, långsiktigt och robust nationellt samverkansavtal? Karin Hermansson medverkar i ett panelsamtal den 5 juli om hur alla parter kan involveras och skapa ramar och förutsättningar för ett kontinuerligt forskningsarbete som gynnar skolutvecklingen.

Läs hela texten.

Långvarigt låga kunskapsresultat i skolan

5 juli klockan 13.00-14.00
Är skolan likvärdig för alla barn och elever? Hur påverkas skolan av segregation? Och vad behöver vi göra för att förbättra resultaten i skolor med utmaningar? Hur gör vi för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö? Anette Jahnke medverkar i Skolinspektionens panelsamtal den 5 juli.

Läs hela texten.

Social isolering och problematisk skolfrånvaro – vad kan vi göra åt det?

5 juli klockan 16.20-16.50
Alla barn och unga har rätt till en fungerande skolgång, trots det finns det de som inte kan gå till skolan. Orsakerna varierar från fall till fall, men gemensamt för alla är att det skapar lidande både för barnen och för deras familjer när skolan inte fungerar. Social isolering och psykisk ohälsa är vanligt hos dessa unga. Ofta läggs ett alltför tungt ansvar på barnen och deras familjer, vi behöver lyfta det strukturella perspektivet. Hur kan vi tillsammans se till att alla barn och unga får en fungerande skolgång? Moderator: Marit Sahlström, Magelungen Utveckling. Karin Hermansson på Ifous deltar i panelen (ersätter Malin Gren Landell).