Ifous forskare för skolnytta

Vid årsskiftet bildades Ifous, ett non-profitföretag som ägs av Skolporten AB och som är det första forskningsinstitutet inom skolans område. På uppdrag av, och tillsammans med skolhuvudmän ska Ifous verka i rummet mellan skolans värld och den traditionella forskarvärlden för att bedriva forskning som är verksamhetssnära och därför kan komma till direkt nytta ute i skolorna.