Forskargruppens rapport från FoU-programmet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag

FoU-programmet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag (FriPu) pågick 2019-2022. Under tre år arbetade yrkesverksamma i fritidshem hos fyra skolhuvudmän tillsammans med forskare från Högskolan i Gävle och Linnéuniversitetet för att fördjupa de forskningsbaserade kunskaperna om hur fritidshemmets roll som en del av utbildningen kan stärkas.

I denna rapport redovisar och diskuterar forskargruppen, som är sammansatt av forskare från Linnéuniversitetet och Högskolan i Gävle sina resultat från de forskningsstudier som genomfördes under FoU-programmet.

Läs rapporten här.