FoU-programmet Digitalisering i skolan inriktades mot att utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg. Det pågick januari 2014 till och med december 2016, med slutseminarium i januari 2017.

Digitala verktyg används allt oftare i både förskolor och skolor och allt fler inför ”en-till-en”, dvs. en dator per elev. Men hur påverkar de digitala verktygen lärandet och hur kan pedagogiken förändras och utvecklas med hjälp av dem? Vi behöver hitta nya arbetsformer som stärker elevernas framtidskompetenser och fördjupar kunskaper och förståelse inom de olika ämnena. Hur kan undervisning och bedömning utvecklas så att den nya läroplanens – och framför allt kursplanernas – krav på användning av digitala verktyg för att nå vissa lärandemål uppfylls? Sådana frågor har bearbetats i detta FoU-program.

..

Ladda ned rapporten! (pdf)

..

 

Resultat och erfarenheter – slutrapporter

FoU-programmets slutrapport Att tillsammans utveckla digital kompetens (Ifous rapport 2017:4). Rapporten är sammanställd av Jan Hylén. Här sammanfattas bakgrund till programmet, genomförande och resultat.
Som underlag för den sammanfattande rapporteringen ligger följande två rapporter:
..
Digitala kompetenser i skolan. Slutrapport från utvärderingen av FoU-programmet, Emerga 2017...

I huvudet på en digitalkompetent lärare – Bloggen som verktyg för reflektion kring arbete med digitala resurser,  Analys av medverkande lärares bloggdokumentation, VIS 2017.

..

 

Övriga publikationer

Bedömning av multimodala elevarbeten – lärares uppfattning om bedömning, Patrik Hernwall, Eva Insulander, Anna Åkerfeldt och Lisa Öhman, i Navigera i den digitala samtiden – en antologi om den nya lärarrollen, Karin Nygårds & Therese Raymond (red.), Lärarförlaget 2016. (kan beställas här)

 

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter, där studierna bedrivits i samverkan med programmet
Jahnke, I., Bergström, P., Mårell-Olsson, E., Häll, L. & Kumar, S. (2017) Digital Didactical Designs as Research Framework: iPad Integration in Nordic Schools, Computers and education 113, p. 1-15.

Bergström, P., Mårell-Olsson, E. & Jahnke, I.. (2017) Variations of symbolic power and control in the one-to-one computing classroom: Swedish teachers’ enacted didactical design decisions, Scandinavian Journal of Educational Research.

Bergström, P. & Mårell-Olsson, E. (2017) Swedish teachers’ didactical design from students’ perspective: perspectives on digital competences. Konferensbidrag: Learning and education: material conditions and consequences : NERA 2017 abstracs, Copenhagen: Aalborg University , 2017, 610

Insulander, E., Hernwall. P., Åkerfeldt, A. & Öhman. E. (2022). Assessment in Transformation. Educare. 2022;(1):132-53.

..

..

Vad är adekvat digital kompetens? – avslutande seminarium

FoU-programmet avslutades den 16 januari 2017, med seminariet Vad är adekvat digital kompetens?

Seminariet kan du se i efterhand via den här länken.

Programmet med anvisning om tid in i filmen:

00:00:00 Inledning, Per-Arne Andersson, direktör för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL, och
              Marie-Hélène Ahnborg, vd, Ifous.

00:10:00 Skola i interaktionssamhälletCarl Heath, forskare vid RISE Interactive.

00:47:30 Några nedslag i Ifous FoU-program Digitalisering i skolanJan Hylén och Karin HermanssonIfous.

01:31:00 Bedömning av multimodala gestaltningsformer – en forskningsstudie, Anna Åkerfeldt, universitetslektor vid
               Stockholms universitet.

01:57:00 Nationell IT-strategi för elevers digitala kompetensErik Nilsson, statssekreterare,
              Utbildningsdepartementet.

02:45:00 Paneldiskussion: Digital kompetens – vad är det och hur blir lärare digitalt kompetenta

Khashayar Farmanbar (s), kommunalråd i oppositionen, Nacka kommun

Ladda ned handout (pdf)!

Carl Heath, forskare, RISE Interactive

Erik Nilsson, statssekreterare, Utbildningsdepartementet

Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör, Helsingborgs stad

Staffan Selander, professor, Stockholms universitet

Carina Wutzler (m), kommunstyrelsens ordförande, Vellinge kommun

03:29:30 Avslutning och framåtblickAnna Carlsson, SKL och Karin Hermansson, Ifous

Här kan du ladda ned en handout om seminariet, med programmet för dagen och en sammanfattning av FoU-programmet.

Twitterflödet från seminariet finns samlat här.

 

Övriga presentationer och seminarier

Vid ett seminarium på SNS där digitala läromedel/lärresurser diskuterades presenterades FoU-programmet i korthet. Seminariet kan ses i efterhand på SNS Play.

FoU-programmet presenteras och diskuteras på SETT Syd, 31 oktober 2017.

..

FoU-programmets lärloopar

Arbetet i FoU-programmet har genomförts som så kallade lärloopar, dvs. uppdrag som formulerats av programledningen i dialog med Klokrådet. Uppdragen riktas till lärare, rektorer och förvaltningsledningar.

Rektorer och deltagare på förvaltningsnivå har i lärlooparna getts i uppdrag att skapa och följa upp förutsättningar för verksamheten att utvecklas med stöd av digitala resurser. 

Alla deltagare dokumenterar sitt arbete led lärlooparna, och reflekterar kring de observationer de gör, i individuella bloggar. 

Deltagarna har genomfört följande lärloopar:

 

Klokrådet

För att säkra att lärloopars innehåll och utformning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet tar vi hjälp av ett råd av forskare och erfarna praktiker inom området digitalisering. I rådet ingår:

Anna Åkerfeldt. DSV, Stockholms universitet

Ante Runnqvist. Co-design

Gunilla Svingby. Malmö högskola

Isa Jahnke. Umeå universitet

Karl Alfredsson. Lin Education

Maria Nordmark. UR

Patrik Hernwall. DSV, Stockholms universitet

Simon Lindgren. Umeå universitet

Staffan Selander. DSV, Stockholms universitet

 

Medverkande kommuner

Följande kommuner medverkar i FoU-programmet:

 • Angered (Göteborg)
 • Bjuv
 • Helsingborg
 • Huddinge
 • Olofström
 • Skellefteå
 • Vellinge
 • Östersund

 

Styrgrupp

Tiina Salmela, Angered; Jazmin Ahlin, Bjuv; Johan Olsson Swanstein, Helsingborg; Conny Steinmo, Huddinge; Annica Clarin, Olofström; Tobias Lundmark, Skellefteå; Roger Funhagen, Vellinge; Mattias Vestfält (ordförande), Östersund. (vid programmets slut 2016)

Projektledare var Karin Hermansson, Ifous.

..

Följeforskning/lärande utvärdering

Under hela FoU-programmets gång anlitades Emerga Research & Consulting som utvärderare/följeforskare. De har bidragit till processen genom att följa och redovisa deltagares aktiviteter via enkäter, workshops och intervjuer. Utvärderarnas slutrapport finns ovan,

..

Utvecklingsseminarier inom ramen för programmet

Den 3 februari 2014, hölls en första introduktionsworkshop med rektorer från de deltagande kommunerna för att påbörja processen.

Två seminarier har hållits för FoU-programmets deltagare; den 19-20 mars 2015 på NOD i Kista, och den 14-15 april 2016 på Dieselverkstaden i Nacka.

Det avslutande seminariet hölls den 16 januari 2017 i Stockholm.

 

Mer information

Vi har en sida på Facebook. Där följer vi upp programmet och fortsätter att dela med oss av erfarenheter och reflektioner och tipsar varandra om läsning mm.

Här hittar du ett informationsblad (pdf) om FoU-programmet.

 

Förstudie 2012-2013

Arbetet med FoU-programmet inleddes under 2012 med en förstudie för att kartlägga nuläge och behov. Förstudien genomfördes av Jan Hylén och presenterades vid ett seminarium för de medverkande kommunerna i mars 2013. En viktig del av förstudien utgjordes av en kunskapsöversikt.

Ta del av kunskapsöversikten här.

I förstudien medverkade följande 11 kommuner:

 • Eslöv
 • Göteborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Kristianstad
 • Landskrona
 • Lidköping
 • Solna
 • Svalöv
 • Vellinge
 • Östersund