FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen har pågått under tre år och under den tiden har drygt 100 lärare, rektorer och ledare från fem skolhuvudmän, Stockholms Stad, Tyresö kommun, Åstorps kommun, Simrishamns kommun och Freinetskolan Hugin, arbetat tillsammans med forskare från Stockholms universitet. Arbetet i programmet har varit inriktat på att utveckla vetenskapligt förankrade och beprövade didaktiska arbetssätt sätt för undervisning i programmering. FoU-programmet har haft ett upplägg där designbaserad forskning kombinerats med att lärare utvecklat undervisningen i och med programmering genom Lesson Studies.

Alla elever i Sverige ska få möta programmering i undervisningen, det beslutades av regeringen och verkställdes av Skolverket genom nya styrdokument 2017. Få lärare, rektorer och skolchefer hade kunskaper om vad undervisning i programmering innebar i praktiken. Med dessa utgångspunkter startades FoU-programmet, med syftet att utveckla didaktiska arbetssätt, uppgifter och innehåll för undervisning i programmering. Syftet var även att genom samarbete mellan lärare och forskare låta lärares kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och ny forskning.

Rapporten Programmering i skolan – vad, hur, när och varför? redogör för den forskning  som har bedrivits i programmet, de arbetssätt och den modell som har tagits fram genom praktiknära forskning. Förhoppningen är att den ska komma till nytta för alla som arbetar med programmering i skola och förskoleklass.