I dag presenterar Ifous Språkutvecklande förskola – en kunskapsöversikt om språkutvecklande arbete i förskola. Den är framtagen för att bidra med kunskaper som kan underlätta förskolans språkutvecklande arbete, så att alla barn, utifrån sina individuella förutsättningar, får möjlighet att utvecklas optimalt.

Publicerat 2022-01-19

Många förskolor kämpar med att hitta arbetssätt som gynnar barnens språkutveckling. För att fördjupa kunskaperna inom området gick nio skolhuvudmän samman och lät Ifous ta fram en kunskapsöversikt som är tänkt att ge konkret och användbar information om kunskapsläget. Översikten visar att det finns både svensk och internationell forskning som ger kunskap om hur barn utvecklar ett eller flera språk och även studier som beskriver hur man bäst stimulerar och stöttar barns språkutveckling, t.ex. via leken. Särskilt framkommer vikten av att personalen både ger andraspråkslärande barn en språklig input av hög språklig kvalitet och är lyhörd för barnens signaler. Samtidigt finns stora utmaningar när det gäller förskolans möjligheter att använda den forskningsbaserade kunskapen och översätta den i praktisk pedagogiskt arbete.

– Trots utmaningarna går det att bedriva framgångsrik språkundervisning i förskolan. Jag tror att den här kunskapsöversikten kan hjälpa oss i vårt långsiktiga och strategiska arbete för att skapa de bästa förutsättningarna, säger Christian Eidevald, forskningsansvarig  vid förskoleförvaltningen i Göteborgs stad och en av initiativtagarna.

– Även om det finns mycket forskning finns det också områden där kunskap saknas. Det råder t.ex. brist på interventions- och longitudinella studier av svensk förskoleverksamhet och i synnerhet av flerspråkiga barns språkutveckling, säger Polly Björk-Willén, som är docent i pedagogiskt arbete och biträdande professor emerita vid Linköpings universitet och som har genomfört kunskapsöversikten.

Kunskapsöversikten har tagits fram med finansiellt stöd från Botkyrka kommun, Göteborgs stad, Jönköpings kommun, Linköpings kommun, Malmö stad, Pysslingen förskolor, Stockholms stad, Örebro kommun och Österåkers kommun.

– Vi är glada att ha fått möjlighet att ta fram den här studien. Den stärker oss i övertygelsen om att finns behov av ytterligare forskning och utveckling. Det gäller framför allt hur den kunskap som finns kan användas när man organiserar för och undervisar i förskolan så att det gynnar barnens språkutveckling. Vi hoppas kunna ge stöd i det arbetet genom våra kommande FoU-satsningar, säger Henrik Hamilton som är projekt- och processledare på Ifous.

 

För mer information kontakta:
Henrik Hamilton, henrik.hamilton@ifous.se
Karin Hermansson, karin.hermansson@ifous.se

 

 

Ta del av Ifous fokuserar: Språkutvecklande förskola – en kunskapsöversikt om språkutvecklande arbete i förskola .