Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Samtidigt vet vi att skolan kan vara en plats som bidrar till välmående och avslutad skolgång med fullständigt slutbetyg är den mest avgörande skyddsfaktorn mot psykisk ohälsa som vi känner till. Att främja skolnärvaro är därför en av skolans viktigaste uppgifter. Men vad vet vi om de faktorer som påverkar elevers skolnärvaro? Vad kan forskningen lära oss om hur skolan kan arbeta för att nå framgång i sitt närvarofrämjande arbete?  

Dessa frågor behandlas i en forskningsöversikt som Ifous tagit fram tillsammans med Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län som är en gemensam satsning mellan Region Stockholm och kommunerna i länet. Satsningen genomförs som en del av regeringens strategi inom området psykisk hälsa.

-Barns och ungas psykiska hälsa är en viktig samverkansfråga för Region Stockholm och kommunerna i länet där skolnärvaro en viktig del i det arbetet, säger Åsa Danielsson, verksamhetschef på Storsthlm och ordförande i styrgruppen för Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län. 
-Vi hoppas att materialet vi har tagit fram ska bidra till att skapa förutsättningar för att öka skolnärvaron fortsätter Maria Hägerstrand, enhetschef på hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ordförande i styrgruppen för Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län. 

Forskningsöversikten är tänkt att ge konkret information om kunskapsläget och ge forskningsbaserat stöd i skolors närvarofrämjande arbete. 

– Vi vet att elevernas skolnärvaro gynnas av att skolan arbetar långsiktigt, proaktivt och i samverkan både inom och utom skolan, säger Helena Andersson, som är universitetslektor vid Högskolan i Kristianstad och den som har gjort forskningsöversikten. 

Resultaten presenteras i dag vid seminariet Så främjar vi skolnärvaro, kl. 9.00 – 12.00 på Piperska muren i Stockholm. Det är det första i en serie av fyra seminarier inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms länoch som fokuserar på olika aspekter av skolans hälso- och närvarofrämjande arbete.

– Jag är väldigt glad över att vi tillsammans med Region Stockholm fördjupar oss i de här angelägna frågorna och jag tror att forskningsöversikten kommer att vara ett värdefullt redskap i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Andreas Jacobsson som är den som leder och samordnar projektet hos Ifous. 

För mer information, kontakta: 

Andreas Jacobsson, projektledare Ifous, andreas.jacobsson@ifous.se
Karin Hermansson, FoU-ansvarig Ifous, karin.hermansson@ifous.se

Ta del av forskningsöversikten Ifous fokuserar: Skolnärvaro.