Avslutad skolgång med fullständigt slutbetyg är den mest avgörande skyddsfaktorn mot utanförskap och psykisk ohälsa som vi känner till. Barn som vid upprepade tillfällen är borta från skolan eller som inte kommer dit över huvud taget, löper stor risk att hamna i utsatta situationer. Att tidigt främja närvaro i skolan och förebygga problematisk frånvaro är därför viktigt både ur ett individuellt och ett samhälleligt perspektiv. I detta arbete har skolan stor hjälp av att samverka med andra samhällsaktörer. Men vad vet vi om vilka faktorer som hindrar respektive underlättar sådan samverkan? Vad kan forskningen lära oss om hur skolan kan samverka med andra för att nå framgång i sitt närvarofrämjande arbete?  

Dessa frågor behandlas i en forskningsöversikt som Ifous tagit fram tillsammans med Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län (UPH) som är en gemensam satsning mellan Region Stockholm och kommunerna i länet. Satsningen genomförs som en del av regeringens strategi inom området psykisk hälsa.

– Barns och ungas psykiska hälsa är en viktig samverkansfråga för Region Stockholm och kommunerna i länet där skolnärvaro en viktig del i det arbetet, säger Åsa Danielsson, verksamhetschef på Storsthlm och ordförande i styrgruppen för UPH.

– Vi hoppas att det här materialet ska kunna utgöra ett forskningsbaserat underlag och ge stöd i det angelägna arbetet för en långsiktig och stabil samverkan på lokal och regional nivå, fortsätter Maria Andersson, enhetschef på hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ordförande i styrgruppen för Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län.

Forskningsöversikten innehåller också en praktisk vägledning.

– Ju mer komplex närvaroproblematiken är desto viktigare är det att man har strukturer för hur samverkan kan utvecklas, följas upp och vidmakthållas, säger Malin Gren Landell, legitimerad psykolog, medicine doktor och den som har utarbetat både forskningsöversikten och den praktiska vägledningen.

Denna forskningsöversikt är den tredje skriften som Ifous har tagit fram tillsammans med UPH där skolnärvaro belyses utifrån olika aspekter. Resultaten presenteras i dag, måndagen den 15 februari 2021, vid ett digitalt seminarium Samverkan för att motverka problematisk skolfrånvaro, kl 13.00 – 16.00.

 

– Jag är väldigt glad över att vi tillsammans med Region Stockholm fördjupar oss i de här angelägna frågorna och jag tror att även den här forskningsöversikten kommer att vara ett värdefullt redskap i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Andreas Jacobsson som är den som leder och samordnar projektet hos Ifous.

 

För mer information, kontakta:

Andreas Jacobsson, projektledare Ifous, andreas.jacobsson@ifous.se

Karin Hermansson, FoU-ansvarig Ifous, karin.hermansson@ifous.se

 

Ta del av forskningsöversikten Ifous fokuserar: Samverkan och samordnat stöd vid närvaroproblem i förskola och skola.