Vilka effekter ger Ifous fleråriga FoU-program? Vilka avtryck ger de i verksamheterna och hur påverkas eleverna? Hur sprids och används den forskning som bedrivs inom programmen? Vad menas egentligen med praktiknära forskning och forskningsbaserat utvecklingsarbete? Det är några av de frågor som har behandlats i en studie som publiceras i dag.

 

Efter sju avslutade FoU-program genomförda i samarbete med 69 skolhuvudmän och fem lärosäten såg det fristående forskningsinstitutet Ifous behov av att utvärdera och analysera sin modell för FoU-samverkan. Därför gav Ifous, tillsammans med Stockholms stad, Nacka kommun, Kunskapsskolan och AcadeMedia, i uppdrag till forskare vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet att genomföra en studie i syfte att synliggöra vilka effekter Ifous FoU-program ger och vilka utmaningar som finns i att nå hållbart utvecklingsarbete och användbara forskningsresultat. Resultaten presenteras i en skrift som publiceras idag.

 

– Den här studien ger en tydlig bild av vad vi åstadkommer i förhållande till våra ambitioner. Den blir också ett stöd i att fortsätta utveckla vår FoU-samverkansmodell, till exempel vad gäller val av forskningsmetoder, säger Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous.

 

– Studien ger också underlag för en generell diskussion om svårigheterna med att utvärdera långsiktiga effekter av skolors utvecklingsarbete, särskilt i förhållande till elevernas kunskapsutveckling, säger Lars Wallinder, chef för forsknings- och utvecklingsenheten på Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

 

– Alla skolhuvudmän vill att de egna utvecklingssatsningarna ska leda till hållbara resultat och till att eleverna når sina kunskapsmål. Vi tycker att den här studien är ett viktigt bidrag i detta arbete, säger Marcus Strömberg, VD AcadeMedia.

 

– Som alltid när man fördjupar sig i en fråga väcks nya. Vad ska vara nära vad i den praktiknära forskningen och vad betyder egentligen ”och:et” i FoU? Det är frågor som problematiserats i den här studien. Vi hoppas därför att den ska vara intressant för många och ge inspiration till fortsatt diskussion om FoU-arbete i samverkan, säger Marie-Hélène Ahnborg, VD Ifous.

 

Studien finns att läsa här.

För mer information, kontakta Anette Jahnke, projektledare Ifous: anette.jahnke@ifous.se