I dag presenteras resultaten från Ifous forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) Inkluderande lärmiljöer. Under tre år har 235 lärare och skolledare i ca 40 skolor i sju kommuner arbetat tillsammans med forskare för att fördjupa den forskningsbaserade kunskapen om hur skolan kan möta alla elever. 

Enligt skollagen ska elever få det stöd och den stimulans som de behöver för att nå utbildningens mål. Det är också budskapet i flera mellanstatliga överenskommelser inklusive FN:s barnkonvention. I den s.k. Salamancadeklarationen slås fast att skolan ska vara inkluderande och ge plats åt alla barn. Inkluderingstanken är omdiskuterad och innebär stora utmaningar samtidigt som den förstås på olika sätt. Ofta tolkas inkludering som enbart en fråga om fysisk placering och inte som ett förhållningssätt baserat på rätten att höra till samtidigt som man får det stöd man behöver. FoU-programmet startade i syfte att bidra till utveckling av undervisningspraktiken och låta praktiker och forskare tillsammans ta fram ny kunskap om hur mångfald och olikheter kan tas tillvara och behov tillgodoses. 

Arbetet i programmet har involverat alla nivåer i de medverkandes organisationer, från lärare i förskola, grund- och gymnasieskola till ansvariga på förvaltningsnivå.  

– Det har varit en spännande process. Tillsammans har vi fördjupat våra kunskaper med allt vad det innebär för våra elevers möjligheter att få en god utbildning, säger Ulf Månsson, f.d. förvaltningschef i Säters kommun och ordförande i FoU-programmets styrgrupp.  

Henrik Hamilton, som har lett och samordnat programmet, är stolt över att nu vara i mål:

– Jag är djupt imponerad över det engagemang och nyfikenhet som de medverkande har tagit sig an arbetet med. Utvecklingsprocessen har inneburit både motgångar och huvudbry – men det är naturligt och en nödvändig del av att utvecklas.

En forskargrupp från Högskolan i Borås har ansvarat för forskningsinsatsen. 

– FoU-programmet har varit ett välkommet bidrag till forskningen och gett oss värdefull ny kunskap som sätter fokus på vikten av pedagogik och förhållningssätt snarare än på rumslig placering, säger Elisabeth Persson, universitetslektor och forskningsledare i programmet. 

Slutrapport från FoU-programmets publiceras vid årsskiftet.  En fördjupad presentation av forskningsresultaten publiceras i april 2021. Alla publikationer kommer att finnas tillgängliga på Ifous hemsida.

För mer information kontakta Henrik Hamilton, process- och projektledare Ifous, tel: 073 – 656 58 22.

Samtligas perspektiv kommer att presenteras under en heldagskonferens på Clarion Arlanda onsdagen 27 november kl 08:30-16:30. För anmälan till pressplats, kontakta Emma Kreüemma.kreu@ifous.se, 073-513 07 36.