Med det glada tillropet startade Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Fritidshemmets pedagogiska uppdrag. Under tre år har lärare och skolledare på olika nivåer hos fyra skolhuvudmän arbetat tillsammans med forskare för att med praktiknära forskningsinsatser och konkret utvecklingsarbete stärka fritidshemmen så att de kan fungera som pedagogiskt komplement till skolan utan att förlora det som är unikt för fritidshemmet.

Publicerat 2022-04-26

2016 fick fritidshemmet en egen del i läroplanen där undervisningsuppdraget tydliggjordes. Detta välkomnades av många men var också förknippat med en viss osäkerhet kring hur det skulle genomföras i praktiken och forskningen inom området var begränsad. FoU-programmet har därför syftat till att ta fram forskningsbaserad kunskap som utgår från de medverkandes frågor, utmaningar och behov. Resultaten visar att förståelsen för fritidshemmets uppdrag fördjupats hos de medverkande vilket avspeglar sig både i det praktiska arbetet och i huvudmännens organisation.

– Det har varit en viktig satsning och angeläget att kunna göra något kring fritidshemmet som annars ofta glöms bort i forsknings- och utvecklingssammanhang. Det är tydligt att det professionella kunnandet har ökat hos våra medarbetare – det är jag övertygad om kommer att gynna barnen, säger Ann Bisenius, verksamhetschef i Österåkers kommun och ordförande i FoU-programmets styrgrupp.

Forskningsinsatsen har syftat till att vara deltagarorienterad och praktiknära och att följa FoU-programmets utvecklingsarbete.

– Programmet har givit oss möjlighet att fördjupa oss i hur undervisning på fritidshemmet kan bedrivas och förstås, ett område där forskningen ännu är i sin linda. Vi har skapat ny vetenskaplig kunskap om hur fritidshemmet kan bidra till elevers utveckling och lärande men samtidigt har arbetet identiferat  att behovet av fortsatt forskning är stort, särskilt när det gäller vilka effekter undervisning i fritidshem kan ge, säger Helena Ackesjö, docent i pedagogik vid Linnéuniversitet som tillsammans med Björn Haglund, docent i Barn och Ungdomsvetenskap vid Högskolan i Gävle har genomfört forskningsinsatsen.

Programmet avslutas med en digital konferens onsdagen den 27 april 2022.

– Det är fantastiskt att vi nu är i mål. Engagemanget har varit stort hos de medverkande, från operativ till strategisk nivå. Det bådar gott för den fortsatta verksamhetsutvecklingen, säger Andreas Jacobsson, projekt- och processledare på Ifous och den som har lett FoU-programmet.

 

För mer information, kontakta:

Andreas Jacobsson, projektledare Ifous, andreas.jacobsson@ifous.se

FoU-programmets slutrapport kan du läsa  här.