Monika Diehls avhandling

Måste det här vara som en väckelserörelse? – en studie om (det som kallas) entreprenöriellt lärande i grundskolan, utifrån Basil Bernsteins begreppsapparat. Så lyder titeln på Monika Diehls avhandling som hon lade fram den 28 april. Citatet som inleder titeln kommer från en lärare som deltog i Ifous FoU-program Entreprenöriellt lärande, och som på detta sätt kanske uttryckte en frustration över ett begrepp som hen upplevde som knepigt att förhålla sig till.

Monika var en av två doktorander inom FoU-programmet Entreprenöriellt lärande som Ifous drev mellan 2012 och 2015. I programmet deltog 25 grund- och gymnasieskolor. Monika valde att sätta fokus på grundskolans högstadium medan hennes kollega Eva-Lena Lindster Norberg studerade gymnasieskolan. Det var många – såväl släktingar och vänner som forskarkolleger – som samlats i hörsalen på pedagogiska institutionen vid Umeå universitet för att lyssna till samtalet mellan henne och opponenten, Maj Asplund Carlsson, denna soliga fredagseftermiddag.

Forskningsfrågorna som Monika bearbetat handlar dels om hur begreppen entreprenörskap och entreprenör omvandlas och hanteras när de förs in i skolans kontext, och dels om hur de kommer till uttryck i undervisningspraktiken.

Utifrån ett teoretiskt ”skelett” resonerar Monika bland annat kring betydelsen av elevers socioekonomiska bakgrund och menar att den påverkar lärarens förutsättningar att bedriva en undervisning som kan kallas entreprenöriell. Hon har också specifikt undersökt lärarnas arbete med bedömning och betygssättning, och menar att kraven på mätning av måluppfyllelse ofta upplevs krocka med att arbeta med ett entreprenöriellt lärande.

Eva-Lena Lindster Norberg, Karin Hermansson (Ifous) och Monika Diehl efter betygsnämndens godkännande. 

Under disputationen framhöll Monika också att mycket av det som anses ingå i en entreprenöriell undervisning är sådant som lärare arbetat med länge, till exempel grupparbeten, problembaserat lärande och projekt. Det är bakgrunden till den lilla parentesen (det som kallas) i avhandlingens undertitel.

Betygsnämnden, bestående av Karin Berglund, professor företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, samt från Umeå universitet Per-Åke Rosvall, professor i utbildningsvetenskap och Ulrika Widding, docent pedagogiska institutionen, godkände avhandlingen efter ett kort sammanträde.

 

Läs en intervju med Monika här.

Ta del av hela avhandlingen här.

Läs en intervju med Eva-Lena här.

Ifous FoU-program Entreprenöriellt lärande.

Text:  Karin Hermansson