Diskussioner under seminariet.

– Jag går härifrån med fler frågor än när jag kom … men jag litar på att det blir bra!
Så sammanfattade en av processledarna i Ifous nya FoU-program Inkluderande lärmiljöer sina intryck från programmets första seminarium med ledarna – rektorer, processledare och förvaltningsledare – i medverkande skolor och kommuner.

Seminariet, som hölls i Borås den 14 mars, var en förberedelse inför den officiella starten av programmet, som har sin stora kick-off den 26-27 april. Då möts 250 deltagare på alla nivåer från klassrum till förvaltning och den medverkande forskargruppen för första gången för att dra igång ett arbete som kommer att fortgå under tre års tid. Syftet med programmet är att utifrån forskning och beprövad erfarenhet stimulera skolor att skapa inkluderande lärmiljöer. I programmet arbetar lärare, rektorer och förvaltningsföreträdare tillsammans med forskare för att åstadkomma goda förutsättningar för alla elevers lärande, i klassrummet såväl som i skolhuvudmannens hela organisation.

Under ledarseminariet beskrev forskagruppen från Borås högskola hur forskningsinsatsen ska läggas upp. Ansvarig för den är Elisabeth Persson, lektor i matematikdidaktik, som tillsammans med professor Bengt Persson under flera år studerat Nossebroskolan.

Forskarna kommer i programmet att ge stöd åt lärares och ledares utvecklingsarbete samt följa det som händer under processens gång genom en metod som kallas Participative Action Research, PAR. Vad det innebär beskrev Lill Langelotz, som också ingår i forskargruppen.

Lill forskar om professionsutveckling, och hon vände och vred senare under dagen på ett ofta förekommande begrepp:
– Vad är egentligen kollegialt lärande – och är det alltid bra, för alla, hela tiden?

Lill menar att det kollegiala lärandet är en del av en slags ”kulturell diskurs” där exempelvis folkbildningsideal och livslångt lärande ingår. Det är viktigt att problematisera detta begrepp och fundera över vilka förutsättningar som krävs för att lyckas med det:
– Så som man organiserar det kollegiala lärandet – sådant resultat får man.

”Fortfarande förvirrad, fast på en högre nivå” var kanske en känsla som många delade efter en dag späckad med såväl information som utmaning av begrepp och föreställningar. Samtidigt gavs uttryck för en tilltro till det gemensamma sökandet framåt och att ”hur detta egentligen ska gå till”, som någon uttryckte det, kommer att klarna allt eftersom.

Patrik Forshage

Patrik Forshage, förvaltningschef i Täby kommun och ordförande i FoU-programmets styrgrupp, avslutade dagen med att konstatera:
– Mina förväntningar när jag kom hit i dag var att våra rektorer skulle få tid att prata både med varandra och med rektorer från andra kommuner om något vi ju egentligen jobbat länge med, men ändå inte alltid har samma bild av. Och det infriades ju redan före lunch. Så nu ser jag verkligen fram emot fortsättningen!

 

Text och bild: Karin Hermansson

 

Projekt- och processledare för FoU-programmet är Henrik Hamilton, Ifous.

Läs mer om Inkluderande lärmiljöer 2017-2019 här.

Läs om det första FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer (2012-2015) här.