Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser som görs på skol-, huvudmanna- och statlig nivå? I den frågan tar Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Fokus undervisning sats. Programmet, som startade hösten 2021, syftar till att utveckla undervisningen. Under de kommande två och ett halvt åren ska 200 lärare, rektorer och förvaltningsledare från fem huvudmän utforska hur det bäst kan göras hos de egna eleverna, i den egna skolan och i det egna klassrummet. Här intervjuas två av medlemmarna i programmets styrgrupp.

Peter Nyberg, verksamhetschef för grundskolan i Burlövs kommun
Varför ville ni delta i Ifous FoU-program Fokus undervisning?
– En fråga som ofta ställs inom skolvärlden är varför resultaten inte höjs trots alla insatser som görs i skolan. Forskning visar att den mest framgångsrika faktorn för att stärka elevernas lärande är att fokusera på skolans kärnverksamhet – undervisningen. Tillsammans med rektorerna kom vi fram till att det klokaste vi kan göra är att satsa på lärarskapet. Faktum är att vi på egen hand redan hade förberett ett utvecklingsarbete i syfte att utveckla undervisningen när vi, mycket lägligt, fick syn på det här Ifous-programmet. Vi insåg att det skulle komplettera det arbete vi redan riggat för.
Hur har arbetet gått under höstterminen?
– I höstas startade vi utvecklingsarbetet ute på skolorna genom samtalsgrupper, och när det gäller Ifousprogrammmet befinner vi oss fortfarande i stadiet med att förankra arbetet ute i våra åtta rektorsområden. Nu ska vi utbilda samtalsledare, och i rektorsgruppen har vi tagit fram en struktur så att alla skolor arbetar likvärdigt med de här frågorna. Det ska bli spännande när forskarna från Ifous kommer in med sina perspektiv och jag upplever att det finns en stor entusiasm bland lärarna. Vårt eget utvecklingsarbete i kombination med deltagandet i Ifous-programmet är en tydlig signal om att undervisningen i skolan är ett högt prioriterat område.
Andreas Wiik, vd Fryxellska skolan
Varför ville ni delta i Ifous FoU-program Fokus undervisning?
– Vi ville delta i FoU-programmet för att sätta ljus på vår kärnverksamhet – undervisningen. Jag har tidigare deltagit i ett annat Ifous-program och visste därmed vilket värde det har att tillsammans med andra huvudmän och forskare få utveckla ny kunskap.
– Självklart finns det redan mycket forskning kring undervisning och hur den kan utvecklas, men det kan inte ersätta ett utvecklingsprogram som utgår från den lokala kontexten. Det ger en helt annan dimension.
Hur har arbetet gått hittills?
– Vi har inte satt upp några specifika mål, vi vet inte riktigt vad det här programmet kommer att utmynna i för vår del. Men vi hoppas få ökad kunskap och medvetenhet kring vilken bedömningsinformation som leder till bättre undervisning. Det här är ganska oprövad mark, bedömningsinformation är ju något som lärare hämtar in varje dag, hela tiden. De som deltar i projektets utvecklingsgrupp från oss ska under de kommande tre åren följa tre elever och genom observationer se vad i undervisningen som påverkar elevernas lärande.
– Målet är inte att utveckla en mall för hur lärare ska använda bedömningsinformation, utan att belysa de här frågorna och därigenom utveckla undervisningen.
Text: Susanne Sawander