– Jag hör ett annorlunda sorl än senast. Ett sorl som kännetecknas av att vi vet lite mer vad vi gör här och vart vi är på väg! Så inledde styrgruppens ordförande Patrik Forshage, förvaltningschef i Täby, det andra utvecklingsseminariet i FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer.

 

Under två dagar samlades 250 lärare, skolledare och chefer på förvaltningsnivå från sju kommuner i Stockholm för att fortsätta undersöka vad inkluderande lärmiljöer kan vara.

Seminariet gästades av såväl svensk som internationell expertis inom området – som vanligt i kombination med kollegiala samtal över kommungränser. Elisabeth Persson, Lill Langelotz och Maria Ferlin, alla från högskolan Borås, berättade om de tidiga analyserna av deltagarnas beskrivningar av inkluderande lärmiljöer från det föregående seminariet och beskrev de forskningsstudier som ska genomföras under det kommande året.

Julie Allan, Professor of equity and inclusion vid University of Birmingham, Storbritannien, och gästprofessor vid högskolan i Borås, satte inkluderingsarbetet i en internationell kontext utifrån sina möten med bland andra europeiska ministrar. Hon pekade också på vikten av att lyfta fram de röster som ofta saknas i samtalet; barnens, föräldrarnas och lärarnas.
– Det är därför det här FoU-programmet är så viktigt.

Den första dagen summerades av Staffan Åkerlund, verksamhetscontroller och processledare från Skellefteå. Han kopplade sina intryck till veckans nyhetsflöde om den nationella IT-strategin:
– Rätt implementerad blir den en inkluderingsstrategi!

Under seminariets andra dag var ledde Ann-Brith Eliasson Labraaten och Anna Sjölander, båda från Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, en workshop baserad på SPSMs helt nya stödmaterial om extra anpassningar som de ansvarat för framtagningen av. Med hjälp av en rad exempel gav de deltagarna konkreta tips om hur man kan arbeta.

Per Skoglund från SPSM underströk i sitt anförande vikten av ett att arbeta långsiktigt, vilket ju är ett av kännetecknen för Ifous FoU-program. Han betonade vikten av att det lokala arbetet utgår från de egna förutsättningarna:
–  Man måste bygga själv – inte härma andra!

Styrgruppens vice ordförande Ulf Månsson instämde i sin avrundning av seminariet i detta och konstaterade att för den fortsatta utvecklingen behövs nu ett gediget fortsatt arbete på hemmaplan.

 

Du kan läsa mer om FoU-programmet här.

 

 

Textoch bild: Henrik Hamilton