Leda för skolutveckling

Genom att bygga vidare på befintliga strukturer och pågående lärprocesser skulle FoU-programmet Leda för skolutveckling, som startade vid årsskiftet 2018, komplettera och förstärka pågående utvecklingsinsatser i Örebro kommun.

Aktuellt

Den 24 september 2021 släpptes rapporten Distribuerat ledarskap och utveckling av relationer: En förändringsstrategi för hållbar utveckling.

Emerga Institute har utvärderat FoU-programmet, du hittar rapporten här.

Vad skulle programmet leda till?

Programmet, som pågick januari 2018 – juni 2021, hade som syfte att öka deltagande chefers ( rektorer,
verksamhets- och förvaltningschefer) kompetens och förmåga att leda och utveckla verksamheternas förbättringskapacitet.

Programmet syftade till att deltagande chefer:

  • fördjupar och utvecklar ny kunskap och handlingsberedskap i att leda och organisera ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete.
  • stärker sin grund i vetenskap och beprövad erfarenhet.
  • utvecklar det kollegiala/kollaborativa lärandet mellan rektorer, förskolechefer och enheter.

Vad hände i programmet?

Arbetet i FoU-programmet genomfördes som en process under tre år och planerades utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Kärnan i programmet var det arbete som skedde i lärgrupperna, som består av stadens rektorer och förvaltningsledare. Arbetet i dessa leds av 16 st processlärledare.

En gång per termin anordnades gemensamma utvecklingsseminarier som alla involverade deltog i. Vid seminarierna diskuterades och bearbetades resultat från datainsamling, aktuell forskning, kunskap om att leda förändringsarbete och andra aktuella områden. Externa experter bjöds in för att fördjupa och bredda innehållet och möta de frågor som finns. Seminarierna innehöll även erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Ett avslutande öppet seminarium där resultaten diskuteras och sprids planeras till 24 september 2021. Du kan läsa mer och anmäla dig på denna länk. Seminariet är kostnadsfritt.

Publikationer

Distribuerat ledarskap och utveckling av relationer: En förändringsstrategi för hållbar utveckling. Slutrapport från FoU-programmet. (2021)

Utvärdering av FoU-programmet Leda för skolutveckling. Rapport från Emerga. (2021)

Övriga publikationer:

Ekman, Packendorff, Svensson (2021): Att leda en skola tillsammans genom kris, Organisation & Samhälle 2021-02

Vilka var med?

I programmet deltog förvaltningarna Förskola och skola samt Utbildning, försörjning och arbete i Örebro kommun med alla sina rektorer och chefer.Totalt innebär det att 140 rektorer i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning medverkade. Dessutom deltog förvaltningarnas chefer och verksamhetschefer.

Forskningen i programmet skedde i interaktion mellan de deltagande cheferna och en grupp forskare som har sin bas på Kungliga Tekniska Högskolan. Forskargruppen består av Marianne Ekman Rising, professor i Arbetsvetenskap med inriktning mot organisation och ledarskap samt Johann Packendorff, professor i industriell ekonomi och organisation med specialisering mot industriell projektledning. I forskargruppen ingår även Henrik Svensson, tidigare verksam på KTH.

 

Hur leddes arbetet?

Programmet leddes av en styrgrupp där de medverkande förvaltningarna är representerade.

Styrgruppen bestod av:

Katarina Arkehag, Styrgruppens ordförande, förvaltningschef förskola/grundskola
Mia Aversjö, Verksamhetschef grundskola
Zandra Ahkoila, Verksamhetschef förskola
Ulf Aldén, Verksamhetschef grundskola
Mohktar Bennis, Gymnasiechef
Ingela Eklund, HR-strateg
Katarina Fardelin, Verksamhetsutvecklare förskola/grundskola
Markus Karlsson, Verksamhetsutvecklare Gymnasium/vuxenutbildning
Nima Poushin, Förvaltningschef utbildning, försörjning och arbete
Åsa Svahn, Verksamhetschef förskola
Veronica Svensson, Verksamhetschef vuxenutbildning
Tina Ottosson, Verksamhetschef Gymnasium

 

 Vill du veta mer?

Intervjun med Katarina Arkehag, förvaltningschef, om arbetet i FoU-programmet. (2020-06-22)  

Örebro kommun i DN, 2020-06-22

Intervju med Margareta Borg, förvaltningschef, om deltagandet i tre av Ifous FoU-program. (2018-09-15)

Kontaktuppgifter

Henrik Hamilton, projekt- och processledare
henrik.hamilton@ifous.se
073-6565822