Aktuellt

Den 31 januari 2017 inbjuder Ifous representanter för skolhuvudmän som är intresserade av medverkan till en workshop för att definiera gemensamma behov och inriktning på arbetet. Mötet vänder sig till skolchefer, verksamhetschefer och områdeschefer. Anmälan sker via mejl till Anette Jahnke, anette.jahnke@ifous.se.Programstart planeras till 2017.

 

 

FoU-satsningen Leda för likvärdighet

Svensk skola är inte likvärdig. Detta är ett allvarligt samhällsproblem och en stor utmaning för alla ansvariga.  Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning oavsett förutsättningar och var i landet man bor. Nu startar Ifous ett FoU-program för skolhuvudmännens förvaltningsnivån kring att leda för likvärdighet.

 

Bakgrund

FoU-programmet utgår från antagandet att tydlig och medveten styrning och ledning är en förutsättning för skolans kvalitet, likvärdighet och förankring i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kravet på att erbjuda en likvärdig utbildning är centralt och understryks i skollagen där det framhålls att ansvaret delas mellan stat och huvudman. Kvaliteten i verksamheten ska ha lika hög nivå oavsett var i landet verksamheten bedrivs. Som grund för planeringen av FoU-programmet ligger en förstudie genomförd under 2016.

I Skolkommissionens delbetänkande Samling för skolan – nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet (SOU 2016:38) görs bedömningen att ”de sjunkande kunskapsresultaten, familjebakgrundens fortsatt stora betydelse för elevers studieresultat och de ökade resultatskillnaderna mellan skolor är oroande” (s. 51). Kommissionen konstaterar bland annat att ”Skolhuvudmännens kapacitet för att fullgöra sitt ansvar för skolan behöver stärkas. Det behövs en högre grad av samling runt skolans uppdrag inte endast på nationell nivå utan även på regional och lokal nivå ”(s.15).

Det som betonas i skollagen är kravet på att arbeta systematiskt med att utveckla kvaliteten och att ”huvudmannen ska ha ett kvalitetssystem med struktur, rutiner, processer och resurser vilket är en förutsättning för ledning och styrning av verksamheten.” (Skollagen 2010:800, kapitel 4). De juridiska kraven på ledning och styrning av skolans verksamhet beträffande likvärdighet och kvalitet framgår därmed tydligt.

I betänkandet Rektor och styrkedjan (SOU 2015:22) granskas rektors förutsättningar att utöva ett pedagogiskt ledarskap. Som ett resultat av utredningen framhålls vikten av att belysa styrnings- och ledningsfunktioner i skolsystemet som helhet. Till exempel lyfts följande förklaringar fram, med kopplingar till huvudmannens ledning, till rektorers svårigheter att utöva sitt ledarskap:

 

  • Att huvudmännen prioriterar ned statliga mål
  • Att huvudmannen inte styr skolan med utgångspunkt från elevernas resultat
  • Att tillit saknas mellan huvudmännen och rektorerna
  • Att ansvarsfördelningen på lokal nivå är oklar

 

Fokus för skolans utvecklingsarbete har hittills legat på rektorsrollen, både från myndigheternas sida och vad beträffar olika forsknings- och utbildningsinsatser. Det finns skäl att även rikta fokus på systemet som helhet där huvudmannens ledning- och styrningspraktik är central. Förstudien visar på behov av att utforma ett forsknings-och utvecklingsprogram kring skolchefens ledningspraktik.

Det finns också mycket praktisk kunskap hos skolchefer, verksamhetschefer, områdeschefer, rektorer och lärare som bottnar i att allt fler skolhuvudmän har erfarenhet av att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. Men kunskapen behöver synliggöras, bli beprövad och delas av fler.

 

 

Syfte

Syftet med programmet är ge medverkande skolhuvudmän utvecklingsstöd baserad på forskning så att de kan vidareutveckla en väl grundad styrning- och ledningspraktik som kan bidra till att säkerställa skolverksamhetens likvärdighet. Syftet är också att ge de medverkande forskarna tillgång till den kunskap och de erfarenheter som finns hos skolhuvudmännen och låta detta utgöra grund för ny forskning och ytterligare gemensamt kunskapsbyggande.

Målgrupp 

FoU-programmets målgrupp är skolchefer, och dennes närmsta medarbetare. Med skolchef avses förvaltningschefen för huvudmannens skolförvaltning eller motsvarande tjänst inom en fristående huvudmans verksamhet.

 

Är du intresserad av att medverka? Välkommen till seminarium inför Leda för likvärdighet!
Tid: 31 januari 2017, kl 13-16
Plats: Stockholm
Målgrupp: skolchefer, verksamhetschefer, områdeschefer
Medverkande: Per-Erik Ellström, professor i Linköping, Agneta Gatel, fil. lic., Anette Jahnke
Anmälan och information om programmet: anette.jahnke@ifous.se

 

Tidigare arrangemang:

Vid ett seminarium den 3 juni 2016 medverkande Jonas Höög från Umeå universitet och Martin Rogberg, som representerar Institutet för personal & företagsutveckling i Uppsala samt representanter från ett nio olika skolhuvudmän runt om i landet.

Syftet med den dagen var att deltagarna som representanter för en styrande nivå i din organisation skulle få inspiration kring dessa frågor från ett par olika perspektiv samt möjlighet att reflektera och utbyta erfarenheter med andra ledare.

Diskussionen kretsade kring vilka områden som är viktiga att utveckla samt vilka frågor som är angelägna att söka svar på.

Syftet med dagen var också att gemensamt komma fram till möjliga inriktningar på ett gemensamt FoU-arbete. Efter seminariet påbörjades arbete med en förstudie inför FoU-arbetet. Det är denna förstudie som ligger till grund för ovan beskrivna FoU-program.

 

Här kan du ladda ner Ifous programblad för Leda för likvärdighet.

 

För mer information kontakta:

Anette Jahnke, projekt- och processledare
anette.jahnke@ifous.se
073-0695695
Karin Hermansson, FoU-ansvarig
karin.hermansson@ifous.se
076-0334810