Entreprenöriellt lärande fokuserar på företagande och individuella kvaliteter på bekostnad av skolans demokratiska uppdrag. Det menar Eva-Lena Lindster Norberg, som efterlyser tydligare formulering i läroplanen om syftet med entreprenöriellt lärande.

 

Varför blev du intresserad av ämnet?

Eva-Lena får beskedet av betygsnämnden att hennes avhandling är godkänd.

– Jag har arbetat i många år som gymnasielärare och ungefär femton av dem specifikt med entreprenörskap och UF (Ung företagsamhet). Runt millennieskiftet började skolan prata om det entreprenöriella lärande utifrån ett vidare perspektiv och hur man kunde inkludera begreppen även i andra ämnen.

 

Vad handlar avhandlingen om?

– Om vad som händer med skolans uppdrag kring medborgarfostran när entreprenöriellt lärande (EL) förs in i undervisningen. Den här frågeställningen växte fram under avhandlingsarbetets gång. När jag började forska om EL såg jag helt andra saker än vad jag som lärare sett i klassrummet.

– Jag har gjort klassrumsobservationer samt intervjuat lärare och elever på tre gymnasieskolor, två kommunala och en friskola, som alla arbetar med EL. Mitt fokus är vad lärare och elever förmedlar, vilka ord och begrepp de använder för att beskriva entreprenörskap och EL. Lärarna har också fått svara på vad de vill att eleverna ska lära sig genom EL och vad EL ska resultera i.

 

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att EL fokuserar på individuella förmågor på bekostnad av frågor som rör demokrati, solidaritet och förmågan att sätta sig in i hur andra människor har det. Eleverna pratar mycket om att de måste lära sig att ta initiativ, vara kreativa i syfte att klara sig själv i framtiden snarare än att bli del av ett större sammanhang.

– Intressant är också att flickorna betonar de individuella kvaliteterna mer än killarna. Min analys är att entreprenörskap betecknas som traditionellt manliga kvaliteter. Killarna har tack vare sin könstillhörighet en hel del gratis, medan flickorna måste arbeta extra hårt för att tillgodogöra sig de här förmågorna.

– Jag har definierat tre olika sätt som lärarna förhåller sig till EL. Den första gruppen har en avslappnad inställning, pratar mycket om att EL är här för att stanna och att det är naturligt att det entreprenöriella tänkandet förs in i skolan. Men i klassrummet händer inte så mycket hos dessa lärare, som undervisar på ett traditionellt sätt. Hos den andra lärargruppen finns en påtaglig stress kring EL som uppfattas som ett projekt bland många andra som ska hinnas med. Den sista gruppen är mest irriterad över att behöva förhålla sig till EL hela tiden. Tanken är att begreppet ska uppmuntra kreativiteten även hos lärarna men den här gruppen av lärare blir istället hämmade.

Eva-Lenas avhandling ”Hur ska du bli när du blir stor?”

– Min slutsats är att skolans demokratiska uppdrag blir underordnat när skolan för in EL. Det här sker just för att EL är så starkt förknippat med entreprenörskap och företagande som Ung företagsamhet. I princip behöver det ena inte utesluta det andra, men så har det blivit. Orsaken är, menar jag, att formuleringarna kring EL i läroplan och policydokument är för otydliga och behöver skrivas om.

 

Vad överraskade dig?

– Att skolans demokratiska uppdrag kommer så i skymundan. Jag har ju själv i många år arbetat med EL men faktiskt inte sett detta. Det var en jättejobbig insikt för mig. Att skriva avhandlingen har verkligen inneburit en personlig resa också.

 

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare förstås, men egentligen alla som arbetar med skolan. Liksom Skolverket och skolpolitiker.

 

Du har disputerat inom ramen för ett FoU-program om entreprenöriellt lärande där forskningsfrågorna initieras och drivits i samarbete mellan lärosäte, skolhuvudman och forskningsinstitutet Ifous. Hur har du upplevt samarbetet? 

– Det har varit positivt, inte minst positivt eftersom jag har fått tillgång till skolorna, lärare och elever, vilket kan vara ganska svårt. Upplägget har inte påverkat mig negativt, jag har känt mig helt fri som forskare.

 

Du framför skarp kritik mot användningen av begreppet entreprenörskap i skolan. Tycker du att skolan ska lämna det entreprenöriella lärandet och att entreprenörskap stryks i styrdokumenten?

– Nej, men skolans undervisning ska vila på vetenskaplig grund och det gör inte EL i sin nuvarande form. Det är tydligt att pedagogerna inte riktigt vet vad som händer när EL förs in i undervisningen och vilken syn på människan som underförstått förmedlas. EL har ganska okritiskt skrivits in i läroplanen. Jag tycker att det finns många kvaliteter i EL men det behövs en bredare debatt och samtal om syftet och innehållet.

 

Text: Susanne Sawander

Läs mer om FoU-programmet Entreprenöriellt lärande.