FoU-programmet Lärares praktik och profession startade 2018 och avslutades 2021. Det syftade till att vidareutveckla ett långsiktigt, kollegialt forskningsbaserat arbetssätt så att lärare i högre utsträckning formulerar och löser sina egna problem. Fokus låg på lärares professionella utveckling efter Matematiklyftet och Läslyftet.
.

Publikationer

Slutrapport

Utveckla lärares praktik och profession – vad, varför, hur och av vem? (2021)

Exempelsamling

Bilagan Aktionsforskningsstudier från LPP finns här tillgänglig i form av ett Google kalkylark med klickbara länkar till presentationer av studierna.

 

Utvärderarnas slutrapport

Utvärdering av FoU-programmet Lärares praktik och profession av Emerga Institute.

 

Utvecklingsartiklar

Bäckström, M., Framgångsrik skolutveckling genom långsiktighet. Publicerad i artikelserien Leda & Lära 4/2022.

Edin, M., Mall hjälper elever med matematiska resonemang. Publicerad i artikelserien Leda & Lära 1/2020.

Eksmo, S., Att hjälpa elever att våga tala inför andra. En aktionsforskningsstudie om talängslan. Publicerad i artikelserien Leda & Lära 6/2022.

Ejervall, F., ”Från kaotisk oro till fokuserad skrivning”. Aktionsforskning om att modellera skrivandet i engelskundervisningen på gymnasiet. Publicerad i Leda & Lära 7/2022.

Jalkebo, C., ”Läsfredagar”- en aktionsforskningsstudie om skönlitterär läsundervisning på högstadiet. Publicerad i Leda & Lära 9/2021.

Lie, L., Att utmana högpresterande inom matematikundervisningen. Publicerad i Leda & Lära 8/2021.

Werner, J., ”Nyttigt med plågsamt”. Lärarnas ”skav” – vägen till skolutveckling och kollegialt lärande. Publicerad i Leda & Lära 1/2022.

 

Övriga publikationer

Klicka för Skolprat!

Anette Jahnke medverkade i Kunskapsskolans podd Skolprat där hon pratar om aktionsforskning och berättar om FoU-programmet Lärares praktik och profession.

 

Intervju med Jennie Werner och Cecilia Jalkebo, som skrivit varsin utvecklingsartikel (se ovan), i Ifous bilaga till magasinet Skolporten. De tog med sig kunskaper och erfarenheter från ett FoU-program (Lärares praktik och profession) till ett annat, nämligen Datadriven skolförbättring!
.
.

Programmets syfte och genomförande

Syftet med programmet var att vidareutveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat kollegialt arbetssätt så att lärare i allt högre utsträckning formulerar och löser sina egna problem. Syftet var också att genom samarbete mellan lärare och forskare låta lärares kunskaper och erfarenheter utgöra grund förgemensam kunskapsutveckling och ny forskning.

Kärnan i programmet var det arbete som skedde i utvecklingsgrupperna, som bestod av lärare och skolledare. Arbetet bedrevs genom en praktiknära forskningsprocess i form av aktionsforskning under ledning av docent Anette Olin och fil.dr. Åsa Hirsh vid Göteborgs universitet. Programmet leddes av en styrgrupp där varje medverkande skolhuvudman och forskargruppen var representerad.

 

Medverkande skolhuvudmän

  • NTI Gymnasiet
  • Eskilstuna kommun
  • Kunskapsskolan
  • Hässleholm kommun

 

 

 

Mer om programmet

Anette Jahnke, process- och projektledare på Ifous, samtalar i filklippet nedan med forskarna i programmet; Anette Olin, docent, och Åsa Hirsh, lektor. Diskussionen omfattar bland annat vikten av kollegialt lärande och digital tillgänglighet.

 

Bakgrund – varför ett FoU-program?
De senaste åren har ett intensivt arbete lagts ner av lärare och rektorer genom fortbildningsinsatser som bygger på kollegialt lärande såsom Matematiklyftet och Läslyftet. För alla involverade är det viktigt att arbetet inte bara ger kortsiktiga resultat utan att lärares nya kunskaper kommer till användning och att väckta frågor om undervisningen undersöks, analyseras och besvaras systematiskt. Allt fler lärare arbetar kollegialt och blir allt kunnigare i att utveckla sin praktik. Men kunskapen behöver synliggöras, bli beprövad och delas av allt fler så att lärare vidareutvecklar sin professionalitet. Det saknas också forskning kring de komplexa processerna som sätts igång i ett kollegialt arbete. Mer kunskap behövs kring under vilka omständigheter, varför och hur lärares undervisning och professionalitet utvecklas. Dessutom kan lärares ökade ämnesdidaktiska kompetens genom fortbildningsinsatser bidra till utveckling av den didaktiska praktiknära forskningen.

Det kollegiala arbetssättet är numera även inskrivet i de justerade läroplanerna (som införs 1 juli 2017 med anledning av att stärka elevers digitala kompetens). Samtidigt pekar skollagen på att skolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Anette Jahnke: Från kollegialt lärande till kollegialt kunnande, Skola och samhälle (mars, 2017)

 

Kontaktuppgifter

Anette Jahnke, Projekt- och processledare
E-post: anette.jahnke@ifous.se
Tfn: 0730-69 56 95