Lärare kan och vill bidra till sin professionsutveckling. De vill inte bara matas. Det var det gemensamma budskapet som regering, huvudmän, akademi och fackliga organisationer gav under Ifous välbesökta seminarium i Almedalen.

Seminariet hade rubriken Kapacitetsbyggande för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och inleddes av Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg som betonade att mycket seriöst och engagerat forskningsarbete redan pågår i många skolor – men att kapaciteten för FoU-arbete måste stärkas.

Sveriges gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström höll med, och refererade till läraryrket som ett hantverk. Där såg hon en skillnad utifrån sina tidigare roller som ordförande för SACO och generaldirektör för Skolverket:
– I SACO är hantverket högt rankat och högt aktat. Professionen är med i forskningen hela tiden. När jag tillträdde som generaldirektör för Skolverket minns jag min förvåning över att det fanns så lite forskning vad gäller lärarnas hantverk.

Anledningen till detta är dock inte brist på vilja. Det kunde skolhuvudmännens representanter intyga. Einar Fransson (produktionsdirektör, Nacka kommun), Roger Thuring (utvecklingsstrateg, Kunskapsskolan) och Annica Tengbom Ödén (rektor, Stockholms stad) vittnade om att många initiativ tas ute i kommunerna. Einar Fransson framhöll att det behövs samverkan för att stärks kapaciteten:
– Ifous är ett sätt för oss huvudmän att mötas. Där diskuterar vi gemensamt forskning, utvecklingsmöjligheter, våra erfarenheter och läraryrkets status.

Maria Jarl, Göteborgs universitet, berättade om den nya försöksverksamheten för att utveckla samarbetet mellan praktik och forskning. Fyra universitet är involverade – förutom Göteborg även Karlstad, Umeå och Uppsala:
– Min vision är att vi om 20 år ska ha praktiknära forskning som grund för lärarutbildningarna, och att den bedrivs över hela landet.

Även de fackliga organisationerna, som representerades av respektive förbundsordförande (Matz Nilsson, Sveriges skolledarförbund, Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet och Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund) betonade vikten av professionen som en drivande kraft för att bygga den vetenskapliga grunden där Johanna Jaara Åstrand tryckte på  lärarnas vilja att ta ansvar inte bara för undervisningen utan även för professionsutvecklingen.

I slutänden var alla parter överens om att professionens beprövade erfarenhet måste ligga till grund för forskningen.
– Riktningen är satt, och det är viktigare än hastigheten, poängterade Anna Ekström innan Marie-Hélène Ahnborg avslutade seminariet med att påpeka att samverkan mellan olika aktörer och olika nivåer behövs för att bygga kapaciteten för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

I panelen medverkade:

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Utbildningsdepartementet
Maria Jarl, fil dr, ordf samordningsnämnden för lärarutbildning, Göteborgs universitet
Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund
Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande, Lärarförbundet
Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund
Einar Fransson, produktionsdirektör, Nacka Kommun
Roger Thuring, utvecklingsstrateg, Kunskapsskolan
Annica Tengbom Ödén, rektor, Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
Marie-Hélène Ahnborg, VD, Ifous

Moderator: Johan Olsson Swanstein, utvecklingschef, Helsingborgs stad

Ifous anordnade seminariet tillsammans med sina partner Helsingborgs stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Stockholms stad, Kunskapsskolan och Täby kommun.

 

Text: Henrik Hamilton