Det fjärde utvecklingsseminariet om undervisning i förskolan

När drygt 240 förskollärare, förskolechefer och förvaltningsledare i Ifous FoU-program Undervisning i förskolan träffades i Malmö 12-13 oktober för sitt fjärde utvecklingsseminarium stod undervisning utifrån ett pragmatiskt perspektiv i fokus.

Programdeltagarna, som inledde sitt arbete under våren 2016, har sedan förra tillfället de sågs arbetat utifrån ett poststrukturellt upplägg, och seminariet inleddes med en tillbakablick på det. Ann-Christine Vallberg Roth (professor vid Malmö högskola och programmets vetenskapliga ledare) återkopplade från den pågående analysen av det
material som de deltagande förskolorna lämnat in, och deltagarna fick chans att reflektera i kommunöverskridande grupper.

Inför introduktionen av det pragmatiska upplägget berättade Maria Hedefalk, forskare vid Uppsala universitet, om sin studie om förutsättningar för barns utveckling av handlingskompetens med fokus på hållbar utveckling. Hon betonade bland annat behovet av en variation av röster och att barn behöver känna sig trygga i att uttrycka avvikande ståndpunkter.

Dag 1 avslutades med korta filmer där programmets processledare delade med sig av sin syn på vad pragmatiskt upplägg är och förslag på hur man kan arbeta med det.

Den andra dagen inleddes av Camilla Löf från Malmö högskola, som gav en grundlig introduktion om det pragmatiskt informerade undervisningsupplägget. Liksom vid tidigare seminarier förde därefter deltagarna strukturerade gruppdiskussioner som start på planeringen av det kommande arbetet på hemmaplan.

I Ifous FoU-program publiceras och sprids resultat och erfarenheter på många olika sätt. En kanal där lärare och skolledare kan publicera är den elektroniska tidskriften Leda & Lära. Zoi Kiriaki Nilsson och Åse Olin Henrysson gästade seminariet och berättade om den artikel de skrivit: En barndom utan böcker vore ingen barndom (som du kan hitta här) Under det kommande året erbjuds deltagarna i FoU-programmet att skriva artiklar om sitt arbete.

Seminariedagarna avslutades med ett panelsamtal med Jenny Henriksson (förskollärare, Bjuv), Niamh Holden Wiltander (förskolechef, Lidingö), Emma Dahlström (processledare, Uppsala), Anders Wedin (styrgruppens ordförande, skolchef i Österåker) och Ann-Christin Vallberg Roth. Från sina olika perspektiv resonerade de om programmets nästa steg och hur det är tänkt att stödja de fortsatta utvecklingsprocesserna i medverkande kommuner och förskolor. Mer om det kommer intresserade läsare att få veta så småningom.

– Inspirerande och lärorika dagar! uttryckte en av deltagarna i sin utvärdering efter seminariet.

 

Text & bild: Henrik Hamilton