Syftet med FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer var att de medverkande forskarna skulle få tillgång till den kunskap och de erfarenheter som finns hos skolhuvudmännen och låta detta utgöra grund för ny forskning och ytterligare kunskapsbyggande.

Vad skulle programmet leda till?

Det övergripande syftet med detta FoU-program, som startade i januari 2017 och pågick 2019 ut, var att utifrån forskning och beprövad erfarenhet utveckla arbets- och förhållningssätt hos både beslutsfattare och pedagoger, för att främja en inkluderande skola som möter alla barn och ungdomar. FoU-programmets slutrapport publicerades i januari 2020 och forskningsrapporten från Högskolan i Borås i maj 2020.

Publikationer

 

Slutrapport

Att forma framtidens demokratiska samhälle. 2019:4 – Slutrapport från FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer. (2020)

 

.Forskargruppens rapport 

Kompetens för likvärdig utbildning i ett demokratiskt samhälle. 2020:2 – Vetenskaplig slutrapport frånIfous Forsknings och Utvecklingsprogram Inkluderande lärmiljöer 2017-2019. (2020)

 

 

 

Utvärderarnas rapport

Emerga Institute har följt och utvärderat processerna i FoU-programmet genom enkäter och fokusgruppsintervjuer. Här kan en slutrapport med slutsatser och rekommendationer från dem laddas ned.

 

Utvecklingsartiklar inom ramen för FoU-programmet

Leda & Lära nummer 6/2021: Tydlighet och strukturer – Vägar mot inkluderande lärmiljöer., Lindström, Johanna och Schönfeldt Jeanette (2021)

Leda & Lära nummer 3/2020: Rektors arbete för att främja skolnärvaro – Vilket stöd behövs?, Dahlberg, Gabriella och Nyman, Kajsa (2020)

Leda & Lära nummer 2/2020: Två skolformer – en verksamhet. Ett inkluderande samarbete mellan grundskola och grundsärskola f-3 på Lejonströmsskolan i Skellefteå, Ellström-Westerlund, Marie och Wiik, Ida (2020).

Leda & Lära nummer 11/2019: Systematik underlättar inkluderingens problematik, Karlsson, Jenny (2019).

Leda & Lära nummer 10/2019: Lärandet i fokus vid aktivitetsbyten inom förskola och skola, Westrin, Anette, Örjes, Anna (2019).

 

Vetenskapliga artiklar

Ferlin, M., Skilda undervisningsgrupper i grundskolans högstadium, Paideia, ISSN 1904-9633, nr 22, s. 55-66, 2021.

 

Övrigt material

Artikel: Att arbeta för en inkluderande skola av Bengt Persson och Elisabeth Persson, Högskolan i Borås (2020).

Film: Intervju med forskarna Elisabeth Persson och Lill Langelotz, Högskolan i Borås (2019).

Film: Intervju med statssekreterare Erik Nilsson (2019).

Film:  Intervju med styrgruppen ordförande Patrik Forshage (2017).

Vilka var med?

Medverkade gjorde 250 förvaltningsledare, rektorer, förskolechefer och lärare från sju svenska kommuner. Sammanlagt fanns cirka 40 skolor representerade.

Medverkande skolhuvudmän var:

Gislaveds kommun
Skellefteå kommun
Säters kommun
Trelleborgs kommun
Täby kommun
Värmdö kommun
Västerås kommun

Hur leddes arbetet?

Programmet leddes av en styrgrupp där varje medverkande skolhuvudman och forskargruppen var representerad. Vid programmets avslutande deltog dessa i programmets styrgrupp från de medverkande huvudmännen:

Jan Pettersson, Gislaveds kommun
Kerstin Steinvall, Skellefteå kommun
Ulf Månsson, Säters kommun (vice ordförande)
Sofia Henderup Larsson, Trelleborgs kommun
Maria Assarsson, Täby kommun (ordförande)
Mats Lundström, Värmdö kommun
Erik Johansson, Västerås kommun

För forskningsinsatsen i programmet ansvarade Högskolan i Borås under ledning av Elisabeth Persson (Universitetslektor) och Lill Langelotz (Universitetslektor). Bengt Persson (Professor emeritus i specialpedagogik) fungerade som rådgivare.

Kontaktuppgifter

Ansvarig projekt- och processledare från Ifous var Henrik Hamilton, henrik.hamilton@ifous.se tfn: 073 – 65 65 822