Skollagens skrivning ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” (SFS, 2010:800, 1 kap 5 §) är utgångspunkt för Ifous arbete. Den verksamhet som vi bedriver syftar till att ge stöd till de verksamma i skolan att leva upp till detta krav. Hur kravet ska tolkas och översättas i praktiken är dock inte helt givet. I styrdokumenten och dess förarbeten finns inte några tydliga definitioner av begreppen och skolmyndigheterna gör delvis olika tolkningar. I förarbetet till skollagen finns ändå en viss vägledning:
.
Arbetet i skolan med att välja innehåll och metod och att värdera resultat ska därför präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt och kunskaper som grundar sig på̊ relevant forskning och beprövad erfarenhet” (prop. 2009/10:165).
.
Citatet anger att kravet gäller både för innehåll och metod, det vill säga både det man undervisar om och det sätt man undervisar på. Vidare relaterar man både till ”vetenskapligt förhållningssätt” och till ”kunskaper som grundar sig på relevant forskning och beprövad erfarenhet”.
.
Nedan följer en beskrivning av hur Ifous tolkar och använder begreppen med koppling till vår modell för FoU-samverkan.
.

Vetenskaplig grund

Att utbildning ska vila på vetenskaplig grund innebär att den ska utgå från kunskap som är forskningsbaserad. Sådan kunskap baseras på resultat från vetenskapliga studier. När det gäller innehållet i undervisningen är det viktigt att det utgår från forskning inom ämnesområdet. Lika viktigt är att utgå från forskning om hur man kan undervisa om det specifika ämnesinnehållet för att främja barns och elevers utveckling och lärande. Inte sällan saknas sådana forskningsresultat. I Ifous FoU-program läggs därför stor vikt vid att bygga ny forskningsbaserad kunskap som stödjer arbetet i skola och klassrum. Detta kunskapsbyggande sker under forskares ledning med ett aktivt deltagande från lärare och skolledare. Skollagens krav gäller inte bara undervisning utan utbildning i vidare mening. Det betyder att även beslut om skolans organisation, resursfördelning, elevhälsoarbete m.m. ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I Ifous FoU-program medverkar därför både praktiker och ledningsansvariga på olika nivåer för att ge förutsättningar för långsiktigt hållbar och forskningsbaserad utveckling i hela skolsystemet.
.

Vetenskapligt förhållningssätt

Alla som arbetar med, för och i utbildning ska ha ett vetenskapligt förhållningssätt. Det förutsätter att man kritiskt granskar, vänder, vrider och aktivt letar efter olika perspektiv på frågor som rör planering, genomförande och utvärdering av undervisning och utbildning. I Ifous FoU-program stimuleras de medverkande att vara kritiskt ifrågasättande såväl av den egna praktiken som av olika forskningsresultat. I och med att man deltar i forskningsprocessen ökar också kunskapen om vad det innebär att något är ”vetenskapligt”.
.

Beprövad erfarenhet

All kunskap fås inte genom vetenskapliga studier men har ett värde ändå. Skickliga lärare har genom åren fått erfarenhet som gör dem säkrare i sin yrkesutövning. Men ”beprövad erfarenhet” är något mer än ”erfarenhet”. En skillnad är att den beprövade erfarenheten delas av fler och har varit föremål för kollegial diskussion och kritisk teoretisk reflektion. Mycket av arbetet i Ifous FoU-program syftar till att göra de enskildas erfarenheter mer beprövade genom att ge stort utrymme för sådan diskussion och reflektion. De medverkande ges också möjlighet att dokumentera och publicera sina erfarenheter.