Den 19 oktober släppte regeringen en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Målet som regeringen har satt är att Sverige ska vara bäst i världen när det gäller att ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. I förverkligandet av denna ambition spelar skolväsendet en stor roll.

 

Strategin innehåller tre fokusområden: Digital kompetens, Likvärdig tillgång och användning samt Forskning och uppföljning. I strategin används ofta begreppet adekvat digital kompetens för att markera att sådan kompetensen inte är statisk, utan förändras i takt med utvecklingen. Vikten av att skolledare och huvudmän har den digitala kompetens som krävs för att leda och utveckla skolans verksamhet, är också något som betonas i strategin. Regeringen framhåller också vikten av forskning om och uppföljning av digitaliseringsarbetet för att få en god kunskapsgrund för fortsatt utveckling.

 

Ifous välkomnar regeringens digitaliseringsstrategi. Innehållet sammanfaller till stora delar med de erfarenheter och resultat som framkom i Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Digitalisering i skolan som genomfördes under åren 2014 – 2017 och där lärare och skolledare i 19 skolor hos åtta skolhuvudmän arbetade tillsammans med forskare för att fördjupa kunskaperna inom området. Det avslutande seminariet Vad är adekvat digital kompetens? går att se i efterhand, se länk på programmets sida.

 

Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, medverkade även vid SNS seminarium Bidrar digitala läromedel till bättre skolresultat? där såväl digital kompetens som förutsättningar för skolans digitalisering diskuterades. Även detta går att se i efterhand, se länk på sidan nedan.

Ifous FoU-program Digitalisering i skolan.