”I saw a world on the move”. Så beskrev Kathryn Riley, Professor of Urban Education från Storbritannien och en av talarna på årets upplaga av ICSEI (International Congress for School Effectiveness and Improvement), i sin keynote det hon observerat i klassrum bland annat i Sundsvall och Middlesborough. Migration och flyktingströmmar påverkar och ställer nya krav på utbildningssystem i hela världen samtidigt som vi står inför de gigantiska utmaningar som klimatförändringarna innebär. Konferensens övergripande rubrik var därför ”Education, Youth empowerment and Sustainable development: Collaboration between Global North and Global South to Improve Education Quality”. 

Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, tillsammans med de fyra forskarna.

Inom ramen för detta övergripande fokus var inkluderande utbildning och undervisning för marginaliserade grupper ett av konferensens teman. Relaterat till detta organiserade Ifous på onsdagen ett symposium där resultat och erfarenheter från tre FoU-program och ett analysprojekt presenterades och diskuterades med de som kom för att lyssna. 

Lill Langelotz, Högskolan i Borås, beskrev vad forskningen inom det nyligen avslutade programmet Inkluderande Lärmiljöer visat, och belyste bland annat det faktum att inkluderande undervisning ofta får ett individfokus snarare än att fokusera på hela gruppens behov av stöd och utmaningar. Hon pekade också på att diagnoser dominerar samtalet om inkludering trots att det är social bakgrund, kön och etnicitet som är de starkast exkluderande faktorerna. (Programmets slutrapport kan laddas ner här.)

Ulrika Jepson-Wigg och Anna Ehrlin, Mälardalens högskola, presenterade resultat från programmet Nyanlända elevers lärande. Deras slutsatser visar bland annat hur viktigt det är att organisera och skapa strukturer för ett långsiktigt utvecklingsarbete för att det inte ska drunkna i skolans alla vardagliga händelser och problem. Jepson-Wigg och Ehrlin lyfte också fram de dilemman som lärare och annan personal behöver hantera i mottagande och undervisning av nyanlända elever. (Programmets slutrapport är under utarbetande)

Jenny Rosén, Högskolan Dalarna och Stockholms universitet, presenterade forskningsstudierna i det pågående FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt i SFI där hon och kollegan Berit Lundgren studerat lärares och elevers syn på flerspråkighet i klassrummet. Resultaten visar att flerspråkigheten av vissa ses som en resurs. Detta görs dock inte av alla och studien visar också att det finns risk att det uppstår obalans i undervisningen som därmed blir exkluderande, särskilt om engelska används som ett s.k. lingua franca.

Slutligen presenterade Anette Jahnke, Göteborgs universitet och Ifous, ett pågående analysprojekt i en svensk gymnasieskola där resultaten inte förbättras trots att huvudman och skola genomfört omfattande insatser de senaste åren. 

ICSEI är en stor konferens med mellan 20 och 30 parallella sessioner i varje pass. Den är ska vara en mötesplats för praktiker (lärare och skolledare), beslutsfattare, politiker och forskare, och passen innehåller därför allt från presentationer av rena forskningsstudier till rundabordssamtal. I år deltog cirka 1 000 personer från drygt 70 länder över hela världen. 

Text: Karin Hermansson